Sa oled siin

Euroopa Liidu programmiperiood 2014–2020

1. jaanuarist 2014 algas Euroopa Liidus ja Eestis selle liikmesriigina uus 7-aastane programmperiood (eelarveperiood), mis hõlmab aastaid 2014-2020. 

Aastateks 2014-2020 kavandab EL Eestile eraldada kolme fondi kaudu üle 3,5 miljardi eurot investeeringuteks majanduskasvu ja tööhõivesse. Struktuuritoetused planeeritakse Eestis vastavalt riigieelarvestrateegiale ning sellega aidatakse saavutada järgmisi üleriigilisi eesmärke: 
 
1. Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav; 
2. Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu; 
3. Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus; 
4. Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus; 
5. Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused.
 
Seoses uue programmperioodiga avanevad võimalused ka loomemajanduse ja lõimumise toetamiseks Kultuuriministeeriumi valitsemisalas. 
 
Plaanidekohaselt saab Kultuuriministeeriumist struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Euroopa Regionaalarengufondi meetme „Loomemajanduse arendamine“ rakendusasutus, kes hakkab koordineerima selle rahalise toe elluviimist loomemajandusvaldkonnas. Fondist kavandatakse valdkonnale eelarveperioodi jooksul rahalist tuge 20 miljoni euro ulatuses, millele lisandub toetusesaajate omafinantseering. Kultuuriministeerium teeb programmi eesmärkide elluviimiseks tihedat koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega, kes on selle meetme rakendusüksus. Meetme esimesed taotlusvoorud avanevad eelduste kohaselt 2014. aasta IV kvartalis.
 
Lisaks hakkab Kultuuriministeerium rakendusasutusena vastutama Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“ lõimumisega seotud tegevuste elluviimise eest. Rakendusüksus on SA Innove, toetuse saajaks on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Euroopa Sotsiaalfondist on lõimumismeetmele planeeritud 8,5 miljonit eurot, millele lisandub struktuuritoetus riigieelarvest. 
 

EL struktuurivahendite allikad

 
Struktuurivahendite rahastamisallikateks ehk fondideks on Ühtekuuluvusfond (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF).
 
Struktuurivahenditel on oma võrguleht ning lisainfot struktuurivahendite kohta saab lisaks lugeda veebilehelt www.struktuurifondid.ee.
 

 

Viimati uuendatud: 15. juuli 2014