Sa oled siin

Etendusasutuste tegevustoetus

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti etenduskunstide valdkonna kunstilist ja institutsioonilist mitmekesisust ning etenduskunstide kättesaadavust erinevatele sihtgruppidele üle Eesti.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 29.05.2019 käskkiri nr 102.

 

 

Etendusasutusele riigieelarvest toetuse määramise põhimõtted:

 • Toetus määratakse etenduse või kontserdi külastaja toetusena. Toetuste määramise eesmärk on toetada kulude katmist, mis tulenevad Kultuuriministeeriumi poolt tellitavast külastajate arvust ja uute lavastuste või kontserdikavade arvust ning nende teenindamiseks tehtavatest kulutustest, mis tulenevad töötajate tasustamisest ja vara haldamisest 2019. aastal.
 • Avalik-õiguslike asutuste ja riigi osalusel asutatud sihtasutuste tegevuse finantseerimisel arvestatakse vastavatele etendusasutustele kasutada antud riigivara hoidmise ja säilitamisega seotud kulutuste katmise vajadusi.
 • Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 16 000 eurot.
 • Taotluses toodud 2020. aasta tegevuste kogueelarve peab ületama 150 000 eurot.

Taotluste esitamine ja toetuste aruandlus

 • Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt tegevustoetuse taotlusvormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas. Taotleja peab esitama koos taotlusega etendusasutuse arengukava (Lisa 1 (85 KB, DOC)) ja taotletava aasta repertuaariplaani, eeldatava uuslavastuste-, etenduse- ja publiku arvu (Lisa 2 (50 KB, DOC)).

Taotluste esitamise tähtaeg oli 31. august 2019. a.

Riigieelarvest toetuse saanud etendusasutustele tegevustoetuse aruande esitamise tähtaeg repertuaaristatistika (etendustegevus ja lisategevused, külastajate arv) puhul on 15. veebruar 2021. a või sellele järgnev tööpäev ning esitamine toimub Eesti Teatri Agentuuri teatristatistika andmebaasi kaudu.

Tegevustoetuse aruanne tuleb esitada Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas toetused.kul.ee. Aruande lisana tuleb esitada Eesti Teatri Agentuuri teatristatistika andmebaasi esitatud majandusstatistika andmete väljavõte. Aruande esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021. a.

 

Tingimused taotlejale:

Taotleja peab taotluse esitamise ning toetuse kasutamise lepingu sõlmimise hetkel vastama kõigile alljärgnevatele tingimustele:

 • Taotleja peab olema Eestis registreeritud juriidiline isik, kelle põhikirjajärgne põhitegevusala on etenduskunstide alane tegevus.
 • Taotleja peab olema tegutsenud põhikirjajärgsel põhitegevusalal vähemalt 3 aastat.
 • Taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Taotlejal ei tohi olla taotluse esitamise hetkel:
  • maksuvõlgnevust (k.a makse) - riiklike maksude võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. 
  • Majandusaasta aruande esitamise võlga.

  • Täitmata kohustust Kultuuriministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

 • Taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2017/1084, artikli 2 punkti 18 tähenduses.

 • Taotlejale ei tohi olla esitatud Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega toetus on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks või ühisturuga kokkusobimatuks, seni täitmata korraldust toetuse tagasimaksmiseks.

Taotlusi vaatab läbi komisjon koosseisus:


Taaniel Raudsepp - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler, komisjoni esimees
Katre Väli - Kultuuriministeeriumi teatrinõunik
Madli-Liis Parts - Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Erika Meejärv - Rahandusministeeriumi esindaja
Juta Saarevet - Eesti Etendusasutuste Liidu esindaja
Ain Lutsepp - Teatriliidu esindaja
Tiina Ollesk - Väike- ja Projektiteatrite Liidu liige
Tambet Kaugema - teatrikriitik, ajalehe Sirp teatritoimetaja
 

Komisjon hindab taotlusi järgmiste kriteeriumite alusel:

 • etendusasutuse viimase kolme aasta kunstiline tase;
 • etendusasutuse rahvuskultuuriline tähtsus (olulisus ja tuntus Eesti teatrimaastikul);
 • etendusasutuse regionaalne tähtsus (sh külalisetenduste andmine üle Eesti);
 • etendusasutuse valdkondlik mõju (sh väljendusvahendite uuenduslikkus, teatrikeele eripära jmt);
 • etendusasutuse 2020. a tegevuskava ja sellega seotud eelarve realistlikkus;
 • etendustegevusega seotud viimase kolme aasta lisaprogrammid (sh töötoad, vestlused, dramaturgia arendamine, eri sihtgruppidele suunatud lisategevused jmt);
 • etendusasutuse viimase kolme aasta osalemine kaasproduktsioonides, rahvusvahelistes koostööprojektides ja etenduste andmine välismaal.

Taotluste läbivaatamisel hindab komisjon, kas etendusasutusele eraldatav toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2017/1084, artikli 53 tähenduses või mitte. Kui toetus on grupierandiga hõlmatud riigiabi järgitakse toetuse andmisel grupierandi määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatud tingimusi. Riigiabi summa ei tohi ületada summat, mis on vajalik tegevuskahjumi katmiseks ja asjaomasel perioodil mõistliku kasumi saamiseks, mis tuleb tagada asjakohaste prognooside alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblikkuse periood on 01.01.2020 - 31.12.2020

Abikõlblikud kulud on:

uuslavastuste ja kontsertide ettevalmistamise ja repertuaaris olevate lavastuste etendamisega seotud kulud, mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
tekkepõhised kulud, mis tehakse abikõlblikkuse perioodil ajavahemikus 01.01.2019 - 31.12.2019, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks;
käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;
taotlusvooru eesmärkidega mitteseotud, tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.
 

Katre Väli
teatrinõunik

Telefon 628 2212
Katre.Vali@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 21. juuni 2020