Sa oled siin

Eesti kirjandus

Taotlusvooru eesmärk on eesti sõnakunsti arenguks soodsate tingimuste loomine, kirjandusvaldkonna rahvusvahelistumise toetamine ja eesti kirjanduse populariseerimine.

 

Toetust võivad taotleda:

 • Eesti registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused;
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
 • eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad;


​Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a maksevõlgnevust) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
 • Majandusaastaaruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust. 

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotluse kohta on 1000 eurot. Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on kuni 24 148 eurot.

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu osa (toetuse saaja ja kaasrahastajate rahaline või rahaliselt mõõdetav panus) moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 10 protsenti.

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtaeg on 8. mai 2017

Taotlused koos lisadega esitada Kultuuriministeeriumile ministeeriumi projektitoetuse taotlusvormil.

Lisad:

 • kirjanike esinemiste ning festivalide ja ürituste korraldamise toetuse taotlemisel projekti detailne kirjeldus koos ajakava ja programmiga.

 

 

Komisjon

Asta Trummel - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik
Triin Soone - Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor
Kristiina Ross - Eesti Keele Instituudi vanemteadur, kirjandusteadlane
Ülle Salumäe - Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi emakeele ja kirjanduse õpetaja
Piret Saluri - tõlkija
Krista Aru - kirjandusteadlane
 

Tingimused

 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

 • Eesti kirjanduse eksporti ja rahvusvahelistumist toetavaid tegevusi;
 • rahvusvahelise mõõtmega kirjandusfestivalide ja ürituste läbiviimist Eestis;
 •  Eesti kirjanike esinemisi raamatukogudes ja koolides;
 • Kultuuriministeeriumi algatatud raamatukonkursside läbiviimist. 

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärkidele;
 • projekti rahvuskultuurilist tähtsust ja valdkondlikku mõju;
 • projekti läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust, haldusvõimekust, koostöö-partnerite olemasolu ja panust projekti elluviimisel;
 • projekti läbimõeldust, kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust;
 • mõju laste ja noorte lugemisharjumuste kujundamisel;
 • kirjanike esinemiste ning kirjandusfestivalide ja –ürituste programmi põhjalikkust, kaa-satud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ning regionaalset kaetust;
 • kirjandusfestivalide ja –ürituste puhul lisaks rahvusvahelist ulatust, välismaalt kutsutud esinejate taset ja lõimumist rahvusvahelisse kirjandusellu;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise  ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

 

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Toetuse abikõlblikkuse periood on 01.03-31.12.2017. 

Abikõlblikud kulud on

kulud, mis on vajalikud otseselt projekti elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks välja arvatud otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: sõidupiletid, eelnevalt sõlmitud autori- jm lepingute alusel makstav tasu);
autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul kui ta vahendab autorit);
reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele- ja delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit ja kes on kutsutud Eestisse koostöö eesmärgil projekti elluviimiseks. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks kui taotleja on võtnud vähemalt kaks võrdlevat pakkumist reisiteenuste pakkujalt ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;
käibemaksu tasumine juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

organisatsioonide liikmemaksud;
tehnika ja töövahendite ostmine;
kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulud.

 

 

Eraldatud toetused

 
Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 
2016. ja 2017. aastal eraldatud toetused:
 

Asta Trummel
kirjandusnõunik

Telefon 628 2223
Asta.Trummel@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 26. juuni 2017