Rahvaraamatukogu seaduse muutmine

 

Kultuuriministeeriumis käib rahvaraamatukogu seaduse muutmine.

Rahvaraamatukogudel on oluline roll kõigile Eesti elanikele võrdsete võimaluste tagamisel, et end harida ja kultuurist osa saada, aga ka lugemisharjumuse kujundamisel ning digioskuste arendamisel.

Seaduse koostamisel töötatakse välja uued koostöövormid raamatukoguvõrgu ja teenuste arendamiseks, et raamatukoguteenus tervikuna muutuks tänapäevaseks ning lugeja vajadustele vastavaks.

Seaduse eelnõu valmib 2021. aastal.

 
 

Miks on vaja rahvaraamatukogu seadust muuta? 

Rahvaraamatukogu kui kohaliku omavalitsuse asutuse korralduse alused on reguleeritud 1998. aastal jõustunud rahvaraamatukogu seadusega. Infoühiskond on aga vahepealsetel aastatel kiiresti arenenud, elanike infovajadused ja haldusterritoriaalne jaotus ning korraldus on muutunud, mistõttu kehtiv seadus ei ole enam piisavalt paindlik, et tõsta raamatukoguteenuse kvaliteeti, arendada rahvaraamatukogude võrku ning pakutavaid teenuseid. Vajalik on luua paindlikkus killustatud raamatukoguteenuse kvaliteedi tõstmiseks ja üle-eestiliste teenuste arendamiseks.

Mida uue rahvaraamatukogu seadusega muudetakse? 

​Seaduses on vaja sõnastada rahvaraamatukogu muutunud roll infoühiskonnas ning kirjeldada tingimused pakutavate teenuste nüüdisajastamiseks. Tänapäevase raamatukogu üks tegevussuundi on luua tugevam sünergia riigi ja kohaliku omavalitsuse teenuste, teabelevi ning kultuuri ja huvitegevuse teiste valdkondadega. 

Rahvaraamatukogude teenus ja taristu tuleb viia kooskõlla haldusreformi järgse avaliku teenuse nõuetega ning infoühiskonna, eriti laste ja noorte vajadustega. Kehtiv seadus ei kirjelda näiteks ka kooli- ja rahvaraamatukogude ühinemisel osutatavaid teenuseid, e-väljaannete hankimise või laenutuse korraldust. 

Täpsustada tuleb riiklikku toetust saavate maakonnaraamatukogude maakondliku koordineerimise ülesanded ja riikliku toetuse korraldus. 

Eesmärk on luua rahvaraamatukogudele kesksete teenuste arendamist ja haldamist toetav keskus, et tagada üle-eestiline e-väljaannete võrdne kättesaadavus, trükiste laenutuse kasutajasõbralikkus ning raamatukoguteenuse tänapäevane toimimine. 

Väga tähtis on muuta tänapäevasemaks erivajadustega inimeste ligipääs uuele informatsioonile ja väljaannetele. 

Keda seaduse uuendamine mõjutab?

 

Seadusemuudatus mõjutab kogu Eesti elanikkonda, sest arvesse võetakse tuleviku infoühiskonna arenguid ja sellest tulenevalt muutuvaid lugejate ning omavalitsuste vajadusi. Rahvaraamatukogu seaduse muudatus puudutab ka kõiki väljaannete avaldamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud osalisi: nii sisutootjaid ja autoreid kui ka kirjastajaid, tootjaid, väljaannete vahendajaid ja raamatukoguvõrku tervikuna.

Millist mõju seaduse tänapäevastamisest oodatakse?

 

Ennekõike peab rahvaraamatukogu seadus tagama, et ükski piirkond ei jääks infovaeseks. Virgem vaim aitab kogukondadel olla konkurentsivõimelised kohaliku elu edendamisel ja ka rahvusvaheliselt. 

Kõigil Eesti elanikel peab olema nii headel kui ka raskematel aegadel vaba ja piiramatu juurdepääs tasuta ja tasulisele informatsioonile, kultuurile ning riigiteenustele.

Inimeste käsutuses peab olema piisav hulk väljaandeid enesetäiendamiseks, huviharrastusteks ja meelelahutuseks. 

Seadus peab andma raamatukogude omanikele võimaluse rakendada uusi viise paindlikumaks koostööks omavalitsustega ja arendada raamatukoguvõrku. Ka peab seadus toetama kõigi raamatukogude koostööd ja teenuste ühisarendust, et muuta raamatukoguteenus terviklikult tänapäevasemaks ning lugeja soovidele vastavaks.

Tegevuste ajajoon

2020

detsember - rahvaraamatukogu seaduse eelnõu on koostatud

2019

detsember - rahvaraamatukogu seaduse väljatöötamiskavatsuse eelnõu on läbinud kooskõlastusringi
november - rahvaraamatukogu seaduse väljatöötamiskavatsuse eelnõu on koostatud ja saadetud kooskõlastusringile
mai - rahvaraamatukogu seaduse kaasav probleemide kaardistamine (raamatukogud ja omavalitsused)
 

Ülle Talihärm
Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

Telefon 628 2244
ulle.taliharm@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 23. september 2020