Rahvaraamatukogu seadus vajab uuendamist

1998. aastal jõustunud rahvaraamatukogu seadus reguleerib rahvaraamatukogu võrgu ja rahvaraamatukogude tegevuse, kogude, teeninduse, juhtimise ja finantseerimise korraldust. Ligi 18 aasta jooksul on ühiskonnas suuresti muutunud info levitamise viisid, see on oluliselt muutnud info kättesaadavaks tegemise võimalusi, mis omakorda on muutnud raamatukoguteenuse kui infoteenuse kättesaadavust ja korraldust. Kultuuriministeerium tegeleb rahvaraamatukogude seaduse kaasajastamisega. 2017. aasta jooksul valmib ministeeriumis rahvaraamatukogu seaduse analüüs, mis kirjeldab kehtiva seaduse probleeme ja võimalikke lahendusi. 2018. aastal soovime tegeleda seaduse väljatöötamiskavatsusega ja sellele järgnevalt konkreetsete seadusemuudatustega.

 

Milline on praegune olukord?

Eestis on rahvaraamatukogud kohaliku omavalitsuse asutused. Kohalike omavalitsuste ülesanne on tagada raamatukoguteenuse tänapäevane sisu ja selle parimal viisil kättesaadavaks tegemine.
Praktikas peame rahvaraamatukogude töö korraldamisel ja nende riiklikul rahastamisel lähtuma raamatukoguteenuse muutunud olukorrast, mille on tinginud nii kohalike omavalitsuste ümberkorraldamine, infoühiskonna areng kui ka kohaliku kogukonna vajadused.
Praegu ei ole seadus piisavalt paindlik, et võimaldada kohalikel omavalitsustel haldusreformi käigus raamatukoguteenuse kvaliteeti tõsta ja vajalikul määral rahvaraamatukogude võrku ning teenuseid arendada.
Seaduses toodud rahvaraamatukogu eesmärk ja ülesanded kajastavad hetkel vaid traditsioonilisi tegevusi. Hetkel on seaduses sõnastamata raamatukoguteenustega seotud tegevused, mis lähtuvalt rahvaraamatukogu kasutajate vajadustest on muutunud raamatukogu põhiteenuste osaks või lahutamatuteks lisateenusteks.
Olemasolev seadus ei toeta piisavalt kõiki arenguid nagu näiteks kooli- ja rahvaraamatukogude ühinemisel osutatavad teenused, e-väljaannete hankimise ning laenutuse korraldus, maakonnaraamatukogude uuenenud riiklikud ülesanded jms

 • Miks vajab rahvaraamatukogu seadus uuendamist?

  Muutused ühiskonnas on toonud kaasa vajaduse kirjeldada ja täpsustada rahvaraamatukogude teenuse pakkumisvõimalusi, seda selleks, et muuta raamatukoguteenus tänapäevasemaks.  Väljaanded on raamatukogu tuum, kuid kvaliteene raamatukoguteenus tagab olulise info kiire ning mugava jõudmise selle vajajani.
  Lisaks omavalitsuse raamatukogudele töötab igas maakonnas üks maakonnaraamatukogu. Tegu on maakondliku  kompetentsikeskusega, mis tegeleb omavalitsuste üleselt raamatukoguteenuste koordineerimisega (nt väljaannete komplekteerimine). Seadusemuudatusega täpsustatakse, millised on maakonnaraamatukogule pandud omavalitsuslikud raamatukoguteenuse ülesanded ning milliste ülesannete täitmist ja tegevuste koordineerimist toetab riik.

   

 • Keda seaduse uuendamine mõjutab?

  Tuleviku infoühiskonna arenguid, sellest tulenevalt muutuvaid lugejate soove arvestav seadusemuudatus toetab omavalitsuste tegevust ja mõjutab kogu Eesti elanikkonda.
  Rahvaraamatukogu seaduse muudatus mõjutab kahtlemata ka kõiki väljaannete avaldamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud osalisi: nii sisutootjaid- autorieid, kirjastajaid, tootjaid, väljaannete vahendajaid kui ka raamatukoguvõrku tervikuna.

 • Mis seaduse kaasajastamisega täpsemalt muutub?

  Ennekõike peab rahvaraamatukogu seadus tagama, et ükski piirkond ei jääks infovaeseks, et kõigil Eesti elanikel oleks nii headel kui ka raskematel aegadel vaba ja piiramatu juurdepääs nii tasuta kui tasulisele informatsioonile, kultuurile, riigiteenustele. Et inimeste käsutuses oleks piisav hulk väljaandeid enesetäiendamiseks, huviharrastusteks ja meelelahutuseks. Oluline on, et lisaks inimese füüsilisele tervisele oleks ka meie inimeste vaim virge ning kogukonnad konkurentsivõimelised nii kohaliku elu edendamisel  kui ka rahvusvahelisel tasandil.
  Rahvaraamatukogu seadus peab andma omavalitsusele võimaluse rakendada uusi meetodeid paindlikumaks koostööks teiste omavalitsustega, arendada raamatukoguvõrku, samuti toetama kõigi raamatukogude koostööd  ja teenuste ühisarendust, et muuta raamatukoguteenus tänapäevasemaks ning lugeja soovidele vastavaks.

   

 • Milline on seaduse uuendamise ajakava?

  2017. aasta jooksul valmib Kultuuriministeeriumis rahvaraamatukogu seaduse analüüs ja ettepanekud muudatusteks. 2018. aastal valmib väljatöötamiskavatsus, mis kirjeldab kehtiva seaduse probleemid ja võimalikud lahendused ning sellele järgnevalt soovime sõnastada rahvaraamatukogu seaduse konkreetsed muudatused.

 

Lisainfo:
Ülle Talihärm
Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik
e-post: ulle.taliharm@kul.ee
telefon: 6282244
 

Viimati uuendatud: 2. veebruar 2018