Raamatukogud

Eestis on toimiv raamatukoguvõrk, mis tegutseb koordineeritult raamatukogu standardite ja juhendite alusel. Raamatukogunduse valdkond on pikaajaliste traditsioonidega terviklik süsteem, mille teenuseid kasutab iga teine Eesti elanik.

Kultuuriministeerium koordineerib Eesti raamatukoguvõrgu kui terviku arengut koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja teiste ministeeriumitega.

Riigi ülesanne on tagada raamatukoguteenuse vahendusel vaba juurdepääs informatsioonile, mis on kõikidele kasutajatele võrdselt tasuta kättesaadav.

 

Rahvaraamatukogude kaart

Seadused

 
 
Loe täpsemalt 1. jaanuaril 2017 jõustunud säilituseksemplari seaduse kohta.

Ajakiri Raamatukogu

Kultuuriministeeriumi ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel ilmub kuus korda aastas erialaajakiri Raamatukogu, mis tutvustab raamatukogunduse uusi suundi ja käsitleb probleeme ning vahendab informatsiooni raamatukogude ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) tegemistest.

Ajakirja varasemaid numbreid saab lugeda digitaalarhiivist DIGAR.
 

Statistika

 

Eesti raamatukoguvõrgu moodustavad 2018. aasta raamatukogude statistika andmetel 895 raamatukogu: 

 • 528 rahvaraamatukogu
 • 38 teadus- ja erialaraamatukogu
 • 329 kooliraamatukogu

 

Raamatukogud Eestis

 

Eesti raamatukoguvõrgu moodustavad rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogud ning Eesti Rahvusraamatukogu.
 
Eesti raamatukogud teevad vaatamata erinevatele ülesannetele ja erinevale valdkondlikule kuuluvusele tihedat koostööd. Raamatukoguteenuse peamine eesmärk on teavikud ja informatsioon lugejale kättesaadavaks teha. 
 

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu kui avalik-õigusliku asutuse ülesanne on Eestis ilmunud või Eesti kohta informatsiooni sisaldavate teavikute kogumine, alaliselt säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, samuti raamatukogunduse ja sellega seotud valdkondade teadus- ja arendustegevus ning parlamendi- ja teadusraamatukogu ülesannete täitmine. Rahvusraamatukogu koordineerib ja nõustab Eesti raamatukogusid ning on kultuurikeskus. Rahvusraamatukogu tegevust finantseeritakse riigieelarvest Kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.
 

Eesti Hoiuraamatukogu

Eesti Hoiuraamatukogu ülesanne on säilitada üleriigilist vähekasutatavate trükiste hoiukogu, vahendada vahetuskogu teavikuid raamatukogudele ja teenindada nägemispuudega lugejaid. 
Vahetuskogusse võetakse raamatukogudelt, teistelt asutustelt ja eraisikutelt neile mittevajalikke trükiseid.
 

Eesti Pimedate Raamatukogu

Eesti Pimedate Raamatukogu teenindab nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi, kellel on võimalik endale koju tellida heliraamatuid või kasutada Veebiraamatukogu, kus on ligi 4000 eesti- ja võõrkeelset heliraamatut, ajalehte ning ajakirja. Pimedate raamatukogul ja ühingul on olemas ka DAISY (Digital Accessible Information System) raamatud. Eesti Pimedate Raamatukogu asub Eesti Hoiuraamatukogus.
 

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Eesti Lastekirjanduse Keskus kogub Eesti ja maailma lasteraamatuid, perioodikat, samuti raamatuillustratsioone ja muud erialast materjali ning uurib lastekirjandust.
 

Rahvaraamatukogud

Rahvaraamatukogud on omavalitsuse asutused, mille tegevust koordineerib Kultuuriministeerium. Rahvaraamatukogude tööd reguleerib rahvaraamatukogu seadus ja koostööd korraldab Kultuuriministeeriumi juures tegutsev Rahvaraamatukogude Nõukogu.
 
Igas maakonnas on keskraamatukogu, mis on maakonna teiste raamatukogude komplekteerimis-, koolitus- ja nõustamiskeskus. 2016. aastal algatas Kultuuriministeerium rahvaraamatukogu seaduse kaasaajastamise protsessi.
 

Teadusraamatukogud

Teadusraamatukogu ülesanne on teadusinformatsiooni kogumine, säilitamine, töötlemine ja kättesaadavaks tegemine kõikidele lugejatele. Teadus- ja erialaraamatukogud on Eesti Rahvusraamatukogu, ülikoolide ja teiste kõrgkoolide raamatukogud ning mitmesuguste asutuste erialaraamatukogud. 
 
Teadusraamatukogude tegevust koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium. Et teadusraamatukogude koostööd arendada ja ühisotsuseid teha, tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi juures Teadusraamatukogude Nõukogu. 
 

Erialaraamatukogud

Erialaraamatukogud tegutsevad enamasti asutuste raamatukogudena.
 

Kooliraamatukogud

Kooliraamatukogu on õpiprotsessi toetajana õppeasutuse osa. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi peab raamatukogu olema igas koolis. Kui koolis raamatukogu puudub, tagab kooli õpilaste raamatukoguliku teenindamise kohalik rahvaraamatukogu. 
 

E-teavikud ja e-teenused

 

Raamatute kättesaadavuse parandamiseks on Eestis kasutusele võetud e-lahendused.

Riik toetab väärtkirjanduse digiteerimist ja e-raamatuna avaldamist. Tänu sellele on Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR lugejateni jõudnud hulgaliselt olulisi kirjateoseid.
 
E-raamatuid saab iga soovija alla laadida ja lugeda e-lugeris, arvutis või nutiseadmes. 
 • DIGAR

  DIGAR on Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv ehk e-raamatukogu keskkond, kust leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile.

 • ESTER

  ESTER on ELNET Konsortsiumisse  liitunud Eesti raamatukogude ühine e-kataloog.
  E-kataloog ESTER sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta.

 • URRAM

  URRAM on Kultuuriministeeriumi, Vaata Maailma SA ja Urania Com OÜ koostöös loodud veebipõhine süsteem, mille abil on võimalik kasutada paljude Eesti raamatukogude teenuseid interneti teel. URRAM annab ülevaate, milliseid teavikuid leidub kooli-, muuseumi- ja erialaraamatukogudes. 

 • ELLU

  ELLU on Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu, mille kaudu on kättesaadav eesti autorite looming ning eesti- ja venekeelne kirjandus. 
 • Eesti artiklite andmebaas ISE

  Index Scriptorum Estoniae ehk ISE on avalik ja internetis tasuta kättesaadav Eesti artiklite andmebaas, kust leiab Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklid. Andmebaasi täiendatakse iga päev ning seda koostavad 10 Eesti raamatukogu. Haldus- ja arendusküsimustega tegeleb ELNET Konsortsiumi andmebaasi ISE töörühm. Alates 1.01.2017 täiendatakse andmebaasi valikuliselt.

 • DEA digiteeritud ajalehed

  DEA ehk Digiteeitud Eesti ajalehed on avalik ja internetis tasuta kättesaadav vanade eestikeelsete ajalehtede andmebaas. DEAst leiab valiku eestikeelseid ajalehti aastatest 1821–1944 ja valiku väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.

 • Eesti trükise Punane Raamat

  „Eesti trükise punane raamat“ on loetelu eesti kultuurimälu jaoks olulistest rahvustrükistest. Nominendid valitakse nimestikku nende kultuuriväärtust, leidumust, säilivusriske ja seisundit arvestades. 

 • Kodulugu

  Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid ning tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga. 
 

Tähtsamad partnerid

 
Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakond.
 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ)
Ühingusse kuulub ligikaudu 800 raamatukoguhoidjat ja mitu raamatukogu. ERÜ kaudu saavad raamatukoguhoidjad kaasa rääkida raamatukogunduse arendamises. Ühing korraldab koolitusi ja erialaüritusi ning edendab raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsiooni. ERÜ annab välja aastaraamatut ja koos Eesti Rahvusraamatukoguga ajakirja Raamatukogu. ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liidu (IFLA) liige. 
 
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ehk ELNET Konsortsium
Raamatukogude avalike huvide ühiseks teostamiseks asutatud mittetulundusühendus, mis haldab ja arendab integreeritud raamatukogusüsteeme Sierra/Millennium ning neil põhinevaid e-kataloogi ESTER ja Eesti artiklite andmebaasi ISE. Konsortsium haldab ja arendab ka Eesti märksõnastikku (EMS).
 

Ülle Talihärm
raamatukogunõunik

Telefon 628 2244
Ulle.Taliharm@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2020