Muuseumitöötajale

Siit lehelt leiab muuseumitöötaja oma tööks vajaliku info muuseumikogude, eetikakoodeksi, konverentside ja koolituste ning muuseumimeene konkursi kohta.

 

Muuseumikogud

 

Muuseumikogu korralduse põhimõtted

 
Muuseumi juht kinnitab muuseumikogu korralduse põhimõtted, milles määratakse kindlaks muuseumisisene töökorraldus. Töökorraldus peab vastama nõuetele, mille kultuuriminister on esitanud 2013. aasta 8. juuli määruses nr 31, „Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord“, ja sama kuupäeva määruses nr 32, „Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus“. 
 
Muuseumikogu korralduse põhimõtted määravad muu hulgas kindlaks järgmist:
  1. millised on infosüsteemi kasutajate õigused ja kohustused;
  2. kes hoiule võetud asjade eest vastutab või kuidas vastutajad määrata;
  3. kuidas registreerida hoidlate ja näituseruumide säilitustingimuste andmed, sh temperatuuri- ja niiskusrežiim;
  4. kes ja millistel tingimustel võib hoidlaid kasutada;
  5. kuidas teenindada muuseumikogu kasutajaid ja vastata päringutele;
  6. kuidas digiteerimistööd korraldada;
  7. kuidas ja millal riskianalüüsi teha, ohuplaani koostada või hädaolukorda lahendada;
  8. kuidas pidada muuseumisiseseid andmekogusid, millega museaale puudutavat teavet süstematiseeritakse.
 

 

Kogumispõhimõtted
 

Kogumispõhimõtted on muuseumikogu eesmärgipärase täiendamise aluseks olevad suunised, mis annavad muuseumikogu täiendamiseks selged valikukriteeriumid. Kogumispõhimõtteid koostades lähtutakse olemasoleva muuseumikogu ülevaatest ning juurdekasvuvõimaluste ja säilitustingimuste analüüsist, arvestades muu hulgas koostööpartneritest muuseumide tegevust.
 
Muuseumiseaduse järgi peab muuseumide andmekoguga MuIS liitunud muuseumi juht küsima enne muuseumi kogumispõhimõtete kinnitamist Muuseuminõukogu seisukohta. 
 

Muuseumikogude järelevalve 2010-2019

 
Järelevalve muuseumikogude korralduse üle toimub muuseumiseaduse § 22 alusel.
 
Tehtud järelevalve
 
2010
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum
Pärnu Muuseum
Rannarootsi Muuseum
Viljandi Muuseum
Eesti Siseturvalisuse Muuseum
Mahtra Talurahvamuuseum
Läänemaa Muuseum
Iisaku Muuseum
 
2012
Eesti Arhitektuurimuuseum
Eesti Ajaloomuuseum
 
2013
Eesti Meremuuseum
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Saaremaa Muuseum
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Eesti Tervishoiu Muuseum 
 
2014
Hiiumaa Muuseum
SA Virumaa Muuseumid
Eesti Kunstimuuseum
Ruhnu Muuseum
Eesti Spordimuuseum
Tartu Kunstimuuseum 
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
Põlva Talurahvamuuseum
Eesti Rahva Muuseum
SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel
 
2015
Harjumaa Muuseum
SA Eesti Vabaõhumuuseum
SA Narva Muuseum
Tallinna Linnamuuseum
Seto Talumuuseum
Muhu Muuseum
Liivi Muuseum

Tartu Linnamuuseum

2016
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel
 
2018
Vana-Võromaa kultuurikoda
SA Ajakeskus Wittenstein
SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid
SA Iisaku Kihelkonna Muuseum
Valga Muuseum
Eesti Maanteemuuseum
Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum
Eesti Tuletõrjemuuseum
SA Eesti Maaelumuuseumid
 
2019 toimub järelevalve järgmistes muuseumides:
SA Eesti Piimandusmuuseum
Tartu Ülikooli muuseum
Tallinna Ülikooli muuseum
Rannarahva Muuseum SA
NUKU Muuseum
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
 

 

 

 

Museaalide ja digikujutiste kasutustasud

 

Muuseumiseaduse kohaselt ei tohi riigimuuseumid, riigi asutatud sihtasutuse muuseumid ja muuseumid, kes kasutavad halduslepingu alusel riigi muuseumikogu, üksteiselt tasu küsida museaalide laenutamise ja nende digitaalsete kujutiste kasutamise eest.

Riigimuuseumide, riigi asutatud sihtasutuse muuseumide ja muuseumide, kes kasutavad halduslepingu alusel riigi muuseumikogu, nimekirja leiab siit.

 

Rahvusvaheline muuseumieetika koodeks

 

ICOMi eetikakoodeks koondab muuseumide ja muuseumitöötajate tegevuse ja heade tavade põhimõtteid. 1946. aastal asutatud ICOM on suurim ülemaailmne kogu muuseumide valdkonda ühendav organisatsioon.
 
Eetikakoodeks valmis esmakordselt 1986. aastal ning on peale seda pidevalt uuendatud ja tõlgitud paljudesse keeltesse.
 
ICOMiga ühinedes nõustuvad selle liikmed automaatselt ICOMi eetikakoodeksi põhimõtetega.
 
Tutvu lähemalt muuseumieetika koodeksiga ICOM Eesti Rahvuskomitee kodulehel.

 

Konverentsid ja koolitused

Koolitusprogramm "XXI sajandi muuseum" Tartu Ülikoolis

 

Koolituse eesmärk on anda muuseumitöötajatele ühtsed alusteadmised muuseumi korraldusest, mäluasutuse põhimõtetest ja muuseumitöötajale vajalikest oskustest. Koolitus annab süsteemse, tervikliku ja avara pildi muuseumide põhitegevusvaldkondadest.

Koolitusprogrammi maht on 206 akadeemilist tundi (8 EAP), millest auditoorset tööd on 22 koolituspäeva (154 akadeemilist tundi) ja iseseisvat tööd e-toega Moodle’i keskkonnas 54 tundi. Peale auditoorse õppetöö on igas tsüklis ka ekskursioonid ja seminarid Tallinna ja Tartu muuseumides.

 

 

Balti Museoloogiakool

 

Igal suvel kohtuvad kolme Balti riigi muuseumitöötajad Balti Museoloogiakoolis. Suvekoolis saavad osalejad on arendada ja täiendada oma erialaseid teadmisi, ühendades teoreetilisi teadmisi praktiliste kogemustega. Museoloogiakooli eesmärk on tugevdada Balti riikide muuseumitöötajate professionaalsust, suurendada muuseumide ühiskondlikku avatust ja nüüdisaegset lähenemist oma tegevustes. Balti Museoloogiakoolist võtavad osa muuseumivaldkonna professionaalid Balti riikidest ja kaugemalt.

Balti Museoloogiakool 2019 toimub 16.-22. juunil Jurmalas. Täpsem info siit.

Varasemad suvekoolid ning õppematerjalid »

Väliskonverentsid
 

 

Viimati uuendatud: 12. märts 2019