Muuseumid

Muuseumide missioon on hoida kultuuri ajalist pidevust ja olla minevikukogemuse siduja tulevikuga. Eestis on Euroopa riikidest kõige rohkem muuseume 100 000 elaniku kohta.

Koos filiaalidega on Eestis 242 muuseumi.

Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuulub 8 riigimuuseumi ja 13 sihtasutust.

Riigimuuseumide, riigi asutatud sihtasutuse muuseumide ja muuseumide, kes kasutavad halduslepingu alusel riigi muuseumikogu, nimekirja leiab siit.
 
Eestis käiakse muuseumis aasta-aastalt üha rohkem. 2017. aastal käidi muuseumis veidi üle 3,5 miljoni korra.
 
Populaarne ja rahvarohke sündmus on iga-aastane Muuseumiöö.

 

Muuseumivõrgustiku korrastamine

 

Alates 2012. aastast on muuseumivõrgustikku korrastatud ning muuseumide juriidilist vormi muudetud, lähtudes seejuures muuseumide eripärast ja kohalikest oludest.
 
Riik on asutanud 13 uut muuseumide sihtasutust, kohalike omavalitsuste juhtida on antud 5 endist riigimuuseumi.
 
Sihtasutuse vormi on eelistatud riigiasutusele, kuna see annab muuseumile paindlikuma ja kohaliku piirkonna või valdkonnaga rohkem arvestava juhtimismudeli.
 

Sihtasutuse eelised

 • paindlikum ja asutusekesksem juhtimismudel;
 • asutajate ja nõukogu liikmete kaudu saab muuseumi tihedamalt selle valdkonna ja tegevuspiirkonnaga siduda;
 • nõukogu tagab liikmete kaudu laiema juhtimiskompetentsi;
 • nõukogu kui kollektiivse otsustusorgani arvamuste paljusus aitab teha parimaid otsuseid;
 • juhti ei määra ametisse ega vabasta ametist minister, vaid sellega peab nõus olema enamik nõukogu liikmetest;
 • juhtimisotsuseid saab vastu võtta kiiremini kui riigiasutustes;
 • vabam ja paindlikum tegutsemisviis asutuse tulude ja kulude arvestamisel, omatulu teenimisel ja asutuse vara kasutamisel;
 • kogu asutuse tulu jääb sihtasutuse põhitegevuse kasutusse;
 • kui eelarveaasta lõpeb, ei ole järgmisesse aastasse ülekantavate riigieelarve vahendite piirangut (riigiasutuses on see 3 protsenti);
 • kaasfinantseerimise võimalused erinevatest fondidest on paindlikumad kui riigiasutuse puhul.

Loe lisaks

Tutvu muuseumide rahastamise poliitikaga, rahvusvahelise koostööga, Kultuur 2020 arengusuundadega, muuseumitöötajatele suunatud materjalidega ning Eesti Muuseumide auhindadega.

Rahastamine

Muuseumide rahastamise poliitikast.

Loe lisa »

Rahvusvaheline koostöö

Eesti muuseumid osalevad mitmes rahvusvahelises koostööprojektis.

Loe lisa »

Kultuur 2020 ja muuseumid

Muuseumide arengusuunad aastani 2020.

Loe lisa »

Muuseumitöötajale

Muuseumitööks vajalik info muuseumikogude, eetikakoodeksi, koolituste ja muuseumimeene konkursi kohta.

Loe lisa »

Eesti Muuseumide Auhinnad

Eesti Muuseumide Aastaauhindade konkursist, nominendid ja laureaadid. 

Loe lisa »

Seadused

Muuseumide tegevust reguleerib muuseumiseadus. 

Loe lisa »

 

 

Statistika

 

 • Eesti muuseumides säilitatakse 7,4 miljonit museaali.
 • 2017. aastal külastati muuseume 3,5 miljonit korda
 • Muuseumides töötab üle 1800 inimese.
 

Eesti Rahva Muuseumi uus hoone

 

Viimaste aastate üks olulisemaid projekte muuseumivaldkonnas on olnud Eesti Rahva Muuseumi uue hoone valmimine.
 
Maja avati 2016. aasta oktoobris.
 
Loe lisa muuseumi kohta Eesti Rahva Muuseumi veebilehelt.

 

 

Tähtsad sündmused

 

Eesti muuseumide aastaauhinnad

Iga-aastase konkursi eesmärk on tunnustada parimaid muuseumispetsialiste ja tutvustada üldsusele muuseumitöö eri tahke. Auhindu annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga, toetab Kultuurkapital.
 
2004. aastal pandi alus Muuseumiroti konkursile, mis keskendus eelkõige näituste pärgamisele. 2009/2010. aastal lisandus konkursile uue muuseumi või uuenenud püsiekspositsiooni auhind. Nüüdseks on ettevõtmine veelgi paisunud, auhinnakategooriaid on juurde tulnud ja konkurss kannab uut nimetust – Eesti muuseumide aastaauhinnad.
 

Eesti muuseumimeene auhind EMMA

Üle aasta välja antav rahaline tunnustusauhind, mille võidab parima muuseumimeene esitanud Eesti muuseum. Auhinda annab välja MTÜ Eesti Muuseumiühing koostöös Kultuuriministeeriumiga.
 

Muuseumiöö

Kord aastas maikuus toimub Muuseumiöö, mille puhul avavad muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta, et tähistada üleeuroopalist muuseumiööd. Muuseumiöö on rahvusvahelisele muuseumipäevale (18. mai) lähimal laupäeval.
 
 

Muuseumid virtuaalses maailmas

 • MuIS

  MuIS ehk muuseumide infosüsteem on veebipõhine töökeskkond, millega muuseumikogusid hallata ja riigivara üle arvestust pidada. Samuti võimaldab see muuseumides leiduva informatsiooni avalikkusele kättesaadavaks teha. MuISiga on praeguseks liitunud 60 muuseumi ning andmebaasi on kantud andmed ligi 3,2 miljoni objekti kohta ja lisatud 1,2 miljonit digikujutist.

  Taustainfo MuISi kohta.
 • E-varamu
  Eesti e-varamu on ühtne e-keskkond, mille eesmärk on kättesaadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse.

 • Virtuaalne näituste süsteem

  Virtuaalne näituste süsteem pakub muuseumidele turvalist ja lihtsalt hallatavat keskkonda, kus on võimalik esitleda nii teemakollektsioone kui ka näitusi, andes ajaloohuvilistele uue juurdepääsuvõimaluse muuseumide pildi- ja helimaterjalile. Süsteem valmis Kultuuriministeeriumi, MindBridge OÜ ja Ennistuskoja „Kanut“ koostöös.
 

Tähtsamad partnerid

 

Kultuuriministeerium teeb muuseumipoliitikat ellu viies tihedat koostööd Eesti Muuseumiühingu ja Muuseuminõukoguga.

MTÜ Eesti Muuseumiühing

MTÜ Eesti Muuseumiühing on muuseumitöötajate ühing, kuhu kuulub üle 300 liikme. Et liikmeskonna erialast pädevust suurendada, korraldab ühing õpikodasid ja ekskursioone. Lisaks antakse välja ajakirja Muuseum. 

Muuseumiühing korraldab Muuseumiööd ja Eesti muuseumide festivali Narvas ning haldab Eesti Muuseumide Infokeskuse veebilehte, mis koondab kogu muuseumivaldkonda puudutava info.

Muuseuminõukogu

Muuseuminõukogu on kultuuriministri nõuandev kogu, kuhu kuuluvad muuseumide ja nende asutajate esindajad ning muud muuseumide valdkonna asjatundjad. 
 
Muuseuminõukogu on kinnitatud ministri 25.01.2018 käskkirjaga nr 15.
 
Muuseuminõukogu teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi muuseumiseadust puudutavate küsimuste kohta, näiteks vaatab üle muuseumide kogumispõhimõtteid.
 

Marju Reismaa
muuseuminõunik

Telefon 628 2335
Marju.Reismaa@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 19. veebruar 2019