Eesti EL eesistumise prioriteedid kultuuri-, audiovisuaal- ja spordivaldkonnas

Euroopa Komisjoni eesmärkide ja tööplaanide kõrval on oluline roll ka eesistujariigi prioriteetidel. Need on teemad, millele eesistuja soovib pöörata suuremat tähelepanu. Eesistuja saab otsustada, milliste teemadega intensiivsemalt töötatakse, arvestades sealjuures liikmesriikide soove ja huve. Kokkulepete lõplik sisu sõltub juba ülejäänud liikmesriikidest ja institutsioonidest.

  • Kultuurivaldkonnas on Eesti eesistumise võtmeteemaks ligipääs kultuurile ja pärandile digiajastul.
  • Audiovisuaalvaldkonnas soovime eesistujana jõuda kokkuleppeni, mis loob Euroopas audiovisuaalmeedia teenustele võrdsema, tehnoloogia arenguid arvestavama ja tarbijatele turvalisema õigusruumi.
  • Spordivaldkonnas suuname peatähelepanu treenerite rollile ühiskonnas.

Kõigi oma põhiteemade puhul on meie sihiks saavutada liikmesriikide vahel olulisi kokkuleppeid, mis mõjutavad vahetult kõiki kodanikke aga ka Euroopa tulevikku.

 

Kultuur: otsime lahendusi publiku ja kultuurisisu paremini kokku toomiseks digiajastul

 

Kultuurivaldkonnas keskendume eesistujana ligipääsule kultuurile  ja kultuuripärandile digipöörde ajastul. Arutame, kuidas publikut tõhusamalt kaasata ajal, mil digitehnoloogiad on muutnud kultuurisisu tarbimise, loomise ja sellele ligipääsu viise. Peame leidma lahendused, mida nõuavad need muutused kultuuriasutustelt ning kuidas digitaalselt olemas olevad kogud tuua kasutajale üha lähemale. Kogemus näitab, et parima tulemuseni jõutakse kultuuriasutuste ja publiku koostöös. 

 

Audiovisuaalpoliitika: juhime audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi uuendamist

 

Euroopa vajab ajaga kaasas käivat audiovisuaalmeedia teenuste õigusruumi. Eesti  seisab jätkuvalt selle eest, et midagi ei reguleeritaks üle, et uute teenuste arengut ei seataks ohtu liiga kitsaste ja jäikade normidega. Samas tuleb kõigil turuosalistel järgida ühtseid reegleid ja see on meie kõigi huvides. Soovime hoida eesistujana siinkohal tasakaalu ning seista ühelt poolt sisuteenuste arenguks soodsa keskkonna ja kõigi osaliste võrdse kohtlemise eest. Teiselt poolt aga Euroopa ühiste väärtuste kaitse eest, et tagada turvalisem keskkond tarbijatele – eriti lastele –, kus pole ruumi vihkamisele, vägivallale ja terrorismile õhutajatele.

 

 

Sport: tõstame tähelepanu keskmesse treenerite rolli ühiskonnas

 

Treenerite nägemine pelgalt sportimise juhendajate asemel laiemalt – ausa mängu põhimõtete ja eluks vajalike oskuste õpetajatena, liikumisharjumuste kujundajatena ning ühiskonna sidustajatena – on nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil uudne ja aktuaalne lähenemine. Eesistujana soovime esile tõsta sporditreenerite tegevuse laia ühiskondlikku mõju ja rõhutada, et treenerite rollile avarama pilguga vaatamine avab ka uusi võimalusi mitmete sotsiaalsete kitsaskohtade leevendamiseks. 

Video:  EL ministrite Hariduse-, noorte-, kultuuri - ja spordinõukogu pressikonverentsi kokkuvõte spordi prioriteedist. 

 

 

 

Mis Eesti EL eesistumise üritused toimuvad Kultuuriministeeriumi eestvedamisel Eestis?


Kultuuriministeerium korraldab eesistumisperioodil viis eksperttasandi konverentsi:

12.-13. juuli
Kultuuripärandi konverents, Tartu
13.-14. juuli
Spordikonverents treenerite rollist, Tallinn
21.-22. september
Spordikonverents ülikoolist kehalise aktiivsuse edendajana ja topeltkarjääri teemal, Tartu
21.-22. september
Euroopa arhitektuuripoliitikate konverents ja EFAP võrgustiku kohtumine, Tallinn
15. november
Euroopa integratsioonivõrgustiku kohtumine, Tallinn
27.-28. november
Audiovisuaalvaldkonna konverents, Tallinn


23. septembril avatakse Tartus koostöös Euroopa Komisjoni, Tartu linna ja Klubiga Tartu Maraton  III Euroopa spordinädal 20. korda toimuva Tartu Rattamaratoni raames. Sel päeval oodatakse Tartus lastesõitudest osa võtma enam kui 3 000 last.

 

Eesti tutvustamine


Eesistumisega seotud kohustused panevad meid pooleks aastaks Euroopa Liidu eestkõneleja rolli, mis juhib meie riigile senisest oluliselt rohkem tähelepanu.
Nõukogu eesistuja rolli täitmise kõrval Brüsselis on oluline ka ürituste korraldamine Eestis. Just neil kohtumistel on võimalik tõstatada küsimusi ja algatada diskussioone Eesti eesistumisprogrammi peateemadel, kaasates neisse olulisi arvamusliidreid tervest Euroopast. Ühtlasi saame Eestis toimuvatel kohtumistel, konverentsidel ja visiitidel tutvustada oma riiki ja siinseid nutikaid lahendusi väga laiahaardelisele auditooriumile.


Rahvusvaheline programm


Eesti EL Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise (EV100) rahvusvahelise  programmi eesmärk on tutvustada Eestit maailmas laiemalt. Programmiga toetatakse enam kui 150 kultuuri, hariduse-, teaduse ja tehnoloogiateemalise sündmuse toimumist välisriikides 2017. ja 2018. aastal.


Eesistumise  kultuuriprogramm Brüsselis


Euroopa Liidu eesistumise valguses hoiame eraldi tähelepanu all Brüsselis toimuvat. Ühe prioriteedina on rõhk koostööl kahe olulise kultuurikeskusega, mis etendavad olulist rolli kultuuri tippürituste kaaskorraldamises ja kohaliku publikuni jõudmises.

Kaunite kunstide keskus Bozar võõrustab mitmeid Eestiga seotud sündmusi. Lisaks erinevatele muusikasündmustele on Bozar tähtis partner ka kujutava kunsti, arhitektuuri jt valdkondade esitlemisel.

Samavõrd oluline on koostöö Flagey’ga, kellega koostöös on valmimas esinduslik Eestiga seotud kava, kuhu mahuvad erinevad meeleolud - kammermuusikast ja kooridest kuni džässini.


EV100


Lisaks sellele, et Eesti on 2017. aasta teises pooles EL Nõukogu eesistujamaa, tähistab Eesti Vabariik 24. veebruaril 2018 oma 100. sünnipäeva. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine algab 2017. aasta aprillis, kui möödub sada aastat eestlaste asuala ühendamisest, tipneb juubeliaastat täitvate tähtpäevadega ning kestab kuni 2. veebruarini 2020. aastal, mil möödub sada aastat Tartu rahu sõlmimisest.
Igaüks on oodatud Eesti riigi 100. sünnipäeva tähistamises kaasa lööma, organiseerides sündmusi või tehes kingitusi. Kingituste all mõeldakse eriilmelisi sündmusi ja algatusi, mis toovad rõõmu inimestele, kogukondadele või kogu rahvale ning kujundavad paremat tulevikku.

Kingitusi ja sündmusi lisandub EV100 programmi juubeliperioodi lõpuni ja nendega saab lähemalt tutvuda EV100 kodulehel.


Loe lähemalt Eesti eesistumise kohta ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kodulehelt.
 

 

 

Kontakt

Heili Jõe
Euroopa Liidu asjade nõunik
heili.joe@kul.ee
+372 628 2228

 

Viimati uuendatud: 10. juuli 2020