Etendusasutuse seaduse muutmine

Etendusasutuse seaduse muutmise protsess on kestnud pikalt, väljatöötamiskavatsus planeeritavate muudatustega saadeti valdkonnale tutvumiseks juba 2016. aasta veebruaris. Järgnenud kahe aasta jooksul on seaduse muudatusi arutatud erinevatel kohtumistel valdkonna esindajatega.

 

Millised on olulisimad muudatuste eesmärgid?

 

Seaduse muutmise põhilised eesmärgid on rahastamissüsteemi korrastamine, etendusasutuse mõiste kaasajastamine, muusikavaldkonna eripärade täpsustamine, seaduse regulatsioonide kaasajastamine ning dubleerimise vähendamine.

 

Kuidas muutub seaduses etendusasutuse mõiste?

 

Lisatakse põhitegevusalade loetelu vastavalt EMTAKi koodidele, loomenõukogu ei ole enam kohustus kõigile etendusasutustele, laiendatakse lepinguliste suhete võimalusi loominguliste töötajatega ning lisatakse võimalus sõlmida võlaõiguslikke suhteid. Samuti laiendatakse erinevate etendusasutuste tegutsemisvormide ringi ning võetakse maha riigietendusasutused, mida valdkonnas enam ei ole ja mille toimimisloogikale oli üles ehitatud varasem seadus.

Kuna etendusasutuse seadus käsitleb ka muusikavaldkonna asutusi, siis on uues versioonis välja toodud kontsertasutuse mõiste etendusasutuse alaliigina, mis võimaldab vajalikes paragrahvides tuua esile valdkonna eripärasid. Samuti saab rahastamise määruses selgemalt eristada teatri ja muusika valdkonna asutuste rahastamise põhimõtteid.

 

Millised on peamised muudatused?

 

Suurimaks muudatuseks võrreldes seni kehtiva seadusega on rahastamissüsteemi viimine määruse tasandile ning selle täpsem ja põhjalikum lahtikirjutus. Praeguses seaduses piirdub kogu kirju Eesti teatri- ja muusikavaldkonna asutuste rahastamise kirjeldus paari üldise lausega. Määrus hõlmab kõiki rahastamise tahke ning erinevalt seadusest on määruse muutmine ning täiendamine paindlikum. Analoogselt rahastatakse ka näiteks muuseumide ning spordivaldkonda. Rahastamissüsteemi täpsustava määruse arutelud veel jätkuvad.

 

Mida veel uuendatakse?

 

Etendusasutuste seadus kirjeldab mitmeid tööprotsesse seoses etendusasutuse toimimisega, need on üle vaadatud ning kaasajastatud vastavalt hetkel toimivatele praktikatele. Lisaks on etendusasutuse seadus seotud mitmete teiste seadustega, sh autoriõiguste seadus, säilituseksemplari seadus, arhiiviseadus, sihtasutuste seadus jpt. Uues versioonis on ka nende seaduste vahepealsed muudatused ja nõuded üle vaadatud ning viidud vastavusse kehtivaga, samuti välditud kordusi.

 

Keda seaduse uuendamine mõjutab?

 

Kavandatavad seadusemuudatused puudutavad kogu etendusasutuste paljusust , nii muusika- kui teatrivaldkonnas, sh rahvusooperit, mille tegevust reguleerib eraldi rahvusooperiseadus. Kaudselt on seadusemuudatustest mõjutatud kõik etendusasutustes töötavad inimesed. Mõjutatud sihtrühmaks on ka etendusasutuste publik, muudatused annavad veelgi parema võimaluse toetada valdkondlikku mitmekesisust ja etenduskunstide kättesaadavust kõikides piirkondades üle Eesti.

 

Milline on seaduse uuendamise protsessi edasine ajakava?

 

Etendusasutuse seaduse muutmise seaduse uuendatud eelnõu esitatakse kooskõlastusringile 2020. aasta II poolel.

 

 

Katre Väli
teatrinõunik

Telefon 6 282 212
katre.vali@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 30. juuni 2020