Ringhääling

Eesti ringhäälinguvaldkond koosneb Eesti Rahvusringhäälingust (ERR) ning eraõiguslikest telekanalitest ja raadiojaamadest, samuti ettevõtetest, mis toodavad üldjuhul telesaateid ja sarju mitmele telekanalile. 

Ringhäälingupoliitika kujundamise eest vastutab Kultuuriministeerium. Selle tarvis osaletakse muu hulgas üle-euroopalistes poliitikakujundusprotsessides ja töörühmades.
 
Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi järgi on Eestis meediapoliitika ning selle regulatsioon ja kontroll üksteisest lahutatud. Eestis täidab sõltumatu meediateenuste regulaatori rolli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev Tehnilise Järelevalve Amet (TJA).
 

Eesti teleilm

Eesti telejaamadest tegutsevad vabalevis avalik-õiguslik Eesti Rahvusringhääling ja Tallinna Televisioon. Kaabeltelekanalite arv on suurem.
 
27. septembril 2015 läks eetrisse venekeelne telekanal ETV+.
 
 

Statistika

 

  • Ringhäälingusektor koosneb ligi 90 ettevõttest, kus töötab pea 1500 inimest
  • ERRis on 2017. aasta seisuga 675 täiskoormusega töökohta.
  • 2017. aastal on ERRi tekkepõhise eelarve tulud kokku on 37 048 455 miljonit eurot.
 

Seadused

 

Ringhäälingusektorit reguleerivad otseselt meediateenuste seadus ja Eesti Rahvusringhäälingu seadus ning kaudsemalt autoriõiguse seadus.
 
Euroopa õiguses rakendub audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv.
 
 
 

Meediateenused ja Euroopa Liit

 

Euroopa Liidu kontekstis on EL Nõukogu eesistumise perioodil kõige tähtsam audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi uuendamine. Oluline on ka osalemine audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kontaktkomitees. Kontaktkomitee rakendab direktiivi ning analüüsib audiovisuaalmeedia arengut liikmesriikides ja direktiivi edasiarendamise vajadusi.
 
Euroopa Nõukogu meedia ja infoühiskonna juhtkomitee annab üle-Euroopalisi soovitusi, mis keskenduvad ennekõike ajakirjandusvabaduse ja inimõiguste teemadele.
 
 

Tähtsamad partnerid

 

Tehnilise Järelvalve Amet

TJA viib läbi läbi meediateenuste tegevuslubade konkursse ja kontrollib nende täitmist. Kultuuriministeerium seab konkursside tingimused.

Eesti Rahvusringhääling

Eesti Rahvusringhääling (ERR) on avalik-õiguslik juriidiline isik. ERR annab eetrisse kaht tele- ja viit raadioprogrammi, samuti mitut teemaportaali. ERRi tegevuse raamistiku ja põhiülesanded sätestab rahvusringhäälingu seadus. 
 

Mati Kaalep
audiovisuaalnõunik

Telefon 628 2238
Mati.Kaalep@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 30. august 2017