Sa oled siin

Digitaalsed kujutised MuISis ja vesimärgid

Museaali digitaalne kujutis

 
 • Museaali digitaalne kujutis peab vastama järgmistele nõuetele:
  • on salvestatud JPEG-vormingus ning failinimes kajastub muuseumi nime unikaalne tähelühend ja museaali number;
  • pikema külje mõõt on minimaalselt 800 pikslit;
  • punktitihedus on minimaalselt 72 punkti tolli kohta;
  • digitaalsel kujutisel ega failis ei kasutata vesimärki ega teisi digitaalse kujutise kasutust piiravaid elemente.
 • Kui museaal on autoriõigusega kaitstav teos, valmistatakse sellest digitaalsed kujutised autoriõiguse seaduse § 20 lõike 1 punkti 4 alusel ja tehakse infosüsteemis üldsusele kättesaadavaks autoriõiguse seaduse § 20 lõike 3 tingimustel.
 • Kui museaal on videofail, luuakse digitaalne kujutis audiovisuaalteose üksikkaadrist.
Loe lisa: Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus (kultuuriministri 8.07.2013 määrus nr 32)
 

Vesimärgid

 
Kultuuriministeerium juhindub MuISi arendamisel põhimõttest, et vesimärkide kasutamine digifotodel ei ole hea tava. Ka Europeana projekti (kuhu läbi MuISi hakkab kogu info minema) üldine poliitika on, et avaliku sektori digimaterjalid peavad olema sellised, et soodustavad vabakasutust ning võimalikult suurt levikut.
 
 
"Public Domain status of a work guarantees the right to re-use, modify and make reproductions and this must not be limited through technical and or contractual measures. /.../ Industrial property rights, such as trademarks, should not be used to restrict the re-use and copying of Public Domain works."
 

Autoriõigus 

 
Autoriõigusega kaitstavad teosed digiteeritakse AutÕS § 20 lg 1 p 4 alusel ja tehakse muuseumide infosüsteemis üldsusele kättesaadavaks AutÕS § 20 lg 3 alusel (motiveeritud mahus kasutamine näituse ja kogu tutvustamise eesmärgil). Seega peavad MuISi kasutajad (sh ärikasutajad) arvestama sellega, et infosüsteemis olevatel failidel olevad kujutised võivad olla autoriõiguse piirangutega, millele ei laiene konkreetse kasutaja jaoks vaba kasutus. Näiteks ei saa ilma autori nõusolekuta teha muuseumide infosüsteemis olevatest autoriõigusega kaitstavatest teostest (nt Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvad Eduard Wiiralti kunstiteosed) reproduktsioone ning kirjastada neid kunstikataloogides. Samas võib ärikasutaja viidata (linkida) MuISis üldsusele kättesaadavaks tehtud Eduard Wiiralti kunstiteose digitaalsele kujutisele.
 
Museaali digitaalse kujutise kasutamisel tuleks viidata museaalile ja muuseumile, mille muuseumikogusse kasutatav digitaalne kujutis või digitaalne museaal kuulub.
 

Isikuandmete kaitse

 
Muuseumil on õigus töödelda isikuandmeid, mis sisalduvad museaalis või infosüsteemi kantud museaali kirjeldavates andmetes.
 
Andmesubjekti nõudel lõpetatakse museaalis või museaali kirjeldavates andmetes sisalduvate isikuandmete üldsusele kättesaadavaks tegemine infosüsteemis.
 
Kui jõustub kohtuotsus või haldusakt, millega keelatakse museaali levitamine või avalikkusele kättesaadavaks tegemine, võib isik teadus- ja õppetöö eesmärkidel taotleda juurdepääsu muuseumi kaudu, kelle muuseumikogusse museaal on arvatud. Juurdepääsuõiguse andmise otsustab muuseumi juht või avalik-õigusliku isiku muuseumi asutaja määratud isik või otsustuskogu, kes hindab otsuse tegemisel taotluse põhjendatust, juurdepääsu vajadust ning avalikkusele levitamise keelamise põhjust.
Viimati uuendatud: 24. november 2017