Sa oled siin

Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamine

Toetuse andmise eesmärk on arendada ja populariseerida Eesti arhitektuurivaldkonda, sealhulgas mahulist arhitektuuri, planeerimist, sise- ja maastikuarhitektuuri ning urbanistikat, ja disainivaldkonda, sealhulgas tootedisaini, graafilist disaini ja teenusedisaini.

Taotlusvooru aluseks on määrus "Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamise tingimused ja kord", seletuskiri (684.76 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

 • Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik;
 • äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • tal ei ole maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
 • ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • ta ei ole raskustes olev grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 tähenduses;
 • juhul kui toetuse andja on teinud talle varasema projekti raames toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 • ta on suutlik omafinantseeringut ja projekti mitteabikõlblikke kulusid tasuma;
 • tal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
 • tal ei ole muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Taotleja peab olema suutlik omafinantseeringut ja mitteabikõlblikke kulusid tasuma kuni projekti lõppemiseni.

Toetuse osakaal

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir projekti kohta on 3000 ja ülempiir 30 000 eurot.

Taotlusvoorust eraldatavate toetuste kogusumma on 85 000 eurot.
Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu (toetuse saaja rahaline ja rahaliselt mõõdetav panus) moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20%.

Omafinantseering peab katma abikõlblikest kuludest osa, mida toetusest ei hüvitata. Vähemalt 20% taotluses esitatud projekti abikõlblikest kuludest peab toetuse saaja katma vahenditest, mis ei ole riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastatav või tagastamatu toetus.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Kui taotleja taotleb mitme projekti rahastust, tuleb iga projekt esitada eraldi taotluses.
 
Taotluste esitamise tähtaeg oli 18. veebruaril 2019.
 

Komisjon:

Veronika Valk-Siska - Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik, komisjoni esimees
Peeter Pere - Eesti Arhitektide Liit
Ville Lausmäe - Eesti Sisearhitektide Liit
Merle Karro-Kalberg - Eesti Maastikuarhitektide Liit
Jane Oblikas - disainer
 

Toetust antakse projektile, mille raames

 • korraldatakse arhitektuuri- ja disainialaseid sündmuseid ja festivale;

 • osaletakse rahvusvaheliste arhitektuuri- ja disainivaldkonna võrgustike ja organisatsioonide töös;

 • arendatakse arhitektuuri- ja disainiharidust;

 • tõstetakse arhitektuuri- ja disainivaldkonna ettevõtete konkurentsivõimet;

 • toetatakse arhitektuuri- ja disainivaldkonna strateegilist arengut.

Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel

 • vastavus taotlusvooru eesmärkidele, valdkondlik mõju, sealhulgas strateegiline mõju, kestlikkus, uuenduslikkus ja ajakohasus;
 • projekti teostajate professionaalsus, eelnev kogemus, haldusvõimekus, koostööpartnerite olemasolu ja panus projekti elluviimisel;
 • teavitustegevuste ja meediaplaani olemasolu ja läbimõeldus;
 • eelarve realistlikkus ja kuluartiklite põhjendatus.

Abikõlblikkuse periood

Projekti abikõlblikkuse periood oni 1. jaanuar – 31. detsember 2019.

 

Taotlusvoorude tulemused

 

Veronika Valk-Siska
arhitektuuri- ja disaininõunik

Telefon 628 2207 
​Veronika.Valk@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 5. aprill 2019