Sa oled siin

Arengukava "Lõimuv Eesti 2020" rakendusplaanid ja rakendusplaani täitmise aruanded

Valdkondlik arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ on aluseks lõimumispoliitika elluviimisele ja rahastamise planeerimisele aastatel 2014–2020. Arengukava täiendavad detailsed rakendusplaanid, mis kirjeldavad täpsemalt strateegiliste eesmärkide saavutamise tegevusi ja vahendeid. Arengukava üldeesmägiks on, et  Eesti ühiskond on lõimunud ja sotsiaalselt sidus, erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ja jagavad demokraatlikke väärtusi. Arengukava arvestab lõimumistegevuste planeerimisel sihtrühmapõhisust, eristades tegevusi, mis on suunatud kogu Eesti ühiskonnale, eri keele- ja kultuuritaustaga püsielanikele ja uusisserändajatele.

 

2019. aasta rakendusplaan


Kultuuriminister Tõnis Lukas tutvustas 28. mail 2020 aastal toimunud Vabariigi Valitsuse istungil valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ tegevusi aastatel 2019-2020.

Rakendusplaan sisaldab kohanemis- ja lõimumistegevuste kirjeldust, nende rahastamise mahtu ja mõõdikuid ning tegevuste eest vastutavaid organisatsioone. Rakendusplaan kirjeldab lõimumispoliitika tegevusi ja rahastamise mahtu ning kajastab ressursside planeerimist perioodil 2019-2020. Rakendusplaani tegevused aitavad suurendada eri emakeelega inimeste vaheliste kontakte, laiendavad tasuta keeleõppe võimalusi, parandavad venekeelse elanikkonna informeeritust, ning toetavad uussisserändajate kohanemist ja lõimumist. Arengukava rakendusplaani eelarve maht perioodiks 2019-2020 oli 15 440 516 eurot.

2018. aasta rakendusplaan


Vabariigi Valitsus kiitis 17. mail toimunud istungil heaks valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ tegevused aastateks 2018-2020.

Rakendusplaan sisaldab kohanemis- ja lõimumistegevuste kirjeldust, nende rahastamise mahtu ja mõõdikuid ning tegevuste eest vastutavaid organisatsioone. Rakendusplaan kirjeldab lõimumispoliitika tegevusi ja rahastamise mahtu ning kajastab ressursside planeerimist perioodil 2018-2020. Rakendusplaani tegevused aitavad suurendada eri emakeelega inimeste vaheliste kontakte, laiendavad tasuta keeleõppe võimalusi, parandavad venekeelse elanikkonna informeeritust, ning toetavad uussisserändajate kohanemist ja lõimumist. Arengukava rakendusplaani eelarve maht perioodiks 2018-2020 on 46 017 390 eurot.

 

2017. aasta rakendusplaan ja aruanne


Vabariigi Valitsus kinnitas 6.07.2017. aastal arengukava “Lõimuv Eesti 2020” rakendusplaani 2017-2020 ning 2016. aasta rakendusplaani aruande.

Rakendusplaan kirjeldab lõimumispoliitika tegevusi ja rahastamise mahtu ning kajastab ressursside planeerimist perioodil 2017-2020. Rakendusplaani tegevused aitavad suurendada eri emakeelega inimeste vaheliste kontakte, laiendavad tasuta keeleõppe võimalusi ning toetavad uussisserändajate kohanemist ja lõimumist. Planeeritud tegevuste eelarve aastateks 2017-2020 on 52 645 384 eurot. Euroopa Liidu välisvahendid moodustavad rakendusplaani üldkulust 23%. 

 

2016. aasta rakendusplaan ja aruanne


Valitsus kinnitas 12. mail 2016 lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ rakendusplaani aastateks 2016 - 2020.

Rakendusplaani põhieesmärkideks on eri emakeelega inimeste vaheliste kontaktide suurendamine, keeleõppe võimaluste laiendamine ning uussisserändajate kohanemise ja lõimumise toetamine. Rakendusplaan kirjeldab lõimumispoliitika tegevusi ja rahastamise mahtu ning kajastab ressursside planeerimist perioodil 2016-2020. Planeeritud tegevuste eelarve aastateks 2016-2020 on 57,7 miljonit eurot.

 

2015. aasta rakendusplaan ja aruanne

Lõimumiskava 2015. aasta rakendusplaani (XLSX)eelarve maht oli 7 273 912 eurot (planeeritud summa (9 981 306 eurot, 73% planeeritust). Lõimumiskava 2015. aasta tegevusi rahastasid Kultuuriministeerium (6 595 866 eurot), Haridus- ja Teadusministeerium (164 132 eurot), Justiitsministeerium (251 166 eurot) ning Siseministeerium  (262 748 eurot). Tegevusi viidi ellu ka Euroopa Sotsiaalfondi (KuM ja SiM) ning Varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi (SiM) 2014-2020 vahenditest.

Arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ saavutustaset kajastavad 16 arengukavas mõõdikut, millest positiivses suunas liikus 7 ja negatiivses suunas 1 mõõdik (eestlaste ja teisest rahvusest elanike tööhõive määra erinevus kasvas võrreldes 2013. aastaga 2,7 protsendipunktilt 4,9 protsendipunktini).  7 mõõdiku tulemisi ei mõõdetud.
Arengukava 2014-2017 rakendusplaani 23 indikaatorist mõõdeti 13 indikaatorit, mis liikusid positiivses suunas. 10 mõõdiku saavutustaset ei mõõdetud või nende andmed selguvad 2016. aastal.

Lõimumisvaldkonna 2015. aasta  olulistest tegevustest võib välja tuua:

  • ERR venekeelse telekanali ETV+ avamise 2015. aasta sügisel;
  • kohanemisprogrammi käivitumise uussisserändajatele;
  • lõimumisalaste nõustamisteenuste pakkumisega Tallinnas ja Narvas.
     

2015. avalikustati ka Eesti ühiskonna lõimumismonitooring, mis tõi välja mitmed positiivsed trendid:

  • teisest rahvusest noorte usaldus Eesti riigi suhtes sarnaneb eestlastest eakaaslastega;
  • tihenesid rahvustevahelised kontaktid;
  • suurenes avatud hoiakuga inimeste osakaal nii eestlaste kui ka teiste rahvuste esindajate hulgas;
  • paranenud on tööturu näitajad, vähenes erinevus vabaühendustes osalemises.
 

2014. aasta rakendusplaan ja aruanne 


2014. aastal täideti seatud mõõdikute sihttasemed. Lõimumiskava 2014. aasta rakendusplaani (XLSX)eelarve maht oli 3 440 000 eurot. Lisaks Kultuuriministeeriumile rahastasid 2014. aastal arengukava meetmeid ja tegevusi  Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. „Lõimuv Eesti 2020“  2014. aasta rakendusplaani tegevusi viidi ellu vastavalt kavandatule ja need lähtusid vastavate ministeeriumide 2014. aasta eelarvest ning „Riigi eelarvestrateegias aastateks 2014–2017“ heakskiidetud põhimõtetest.

Arengukava rakendusplaanis kajastatud rahalised vahendid ei hõlma lõimumist toetavaid tegevusi, mida rahastatakse teiste arengukavade, st „Eesti elukestva õppe strateegia 2020”, „Eesti keele arengukava 2011–2017”, „Noortevaldkonna arengukava 2014–2020” ning konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ kaudu.

 

Viimati uuendatud: 28. mai 2020