Kultuuriministeeriumi tunnustused

Kultuuriministeerium jagab igal aastal välja kultuurisõbra tiitlid aasta jooksul kultuurivaldkonda panustanud isikutele. Koos Eesti Olümpiakomiteega täname kord aastas spordisõbra tiitliga neid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda. Samuti korraldab Kultuuriministeerium aasta kodaniku konkurssi.

Tunnustus kultuurisõber

Alates 2012. aastast tunnustab Kultuuriministeerium kultuurisõbra tiitliga neid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on oluliselt kultuurivaldkonda panustanud, hoogustanud kultuurisündmuste toimumist ning seeläbi ka laiemalt valdkonna ja ühiskonna arengut.

Kultuurisõbra tiitlid annab kultuuriminister üle pidulikul tänuüritusel iga aasta esimeses kvartalis.

Kultuurisõbra tunnustuse andmise tingimused ja kord on sätestatud kultuuriministri 11.01.2018 käskkirjaga nr 6.

Kandidaatide esitamine

Tunnustuse kandidaatideks võib esitada eraisikuid ja ettevõtteid, kelle puhul on täidetud konkursil osalemise nõuded:

 • Kandidaate võivad esitada kõik kultuurivaldkonnaga kokku puutuvad organisatsioonid, (sh Kultuuriministeeriumi või tema valitsemisala asutuste teenistujad ja töötajad).
 • Organisatsioonide all mõistetakse nii ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma kultuuriline tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte.
 • Kandidaadiks ei saa olla Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala asutused või nende töötajad ning nende poolt korraldatud projektid, samuti teised riigiasutused või riigi poolt ellu kutsutud organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa olla organisatsioonid, kelle põhitegevus on toetuste jagamine.
 • Osalemiseks tuleb kandidaadi kohta esitada vormikohaselt täidetud ankeet.
 • Iga esitaja saab välja pakkuda ühe kandidaadi.
 • Kandidaadiks on lubatud esitada ka varasematele konkurssidele esitatuid.

Kiirelt kätte

Varasemad aasta kultuurisõbra tiitli saajad

Komisjon

Kategooriad

Aasta kultuurisõber on organisatsioon või eraisik, kes on tunnustuse väljakuulutamisele eelnenud aasta jooksul kultuurivaldkonna toetamisse enim panustanud.

Kultuurisõber on organisatsioon või eraisik, kes on väljakuulutamisele eelnenud aasta jooksul andnud ulatusliku mõjuga panuse kultuurivaldkonda.

Kultuurisõbra märk

Tunnustatutel on õigus kasutada kultuurisõbra märki oma kirjaplangil, trükistel ja toodete või teenuste reklaamimisel. Märki võib kasutada ajaliste piiranguteta, kuid tingimusel, et märki kasutatakse koos märgi andmise aastanumbriga.

Kultuurisõbra auhind "Undefined Useful Object". Autor Kärt Ojavee

Spordisõber

2019. aastal alustasid Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee uut traditsiooni spordi toetajate tunnustamiseks. Spordisõbra tiitliga täname neid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ka laiemalt valdkonna ja ühiskonna arengut. Spordisõbra tiitlid annavad Eesti Vabariigi kultuuriminister ja Eesti Olümpiakomitee president üle pidulikul tänuüritusel, mis toimub kord aastas.

Kandidaatide esitamine

 • Tunnustuse kandidaatideks võib esitada ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid. Kandidaate võivad esitada kõik spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnaga kokku puutuvad isikud ja organisatsioonid.
 • Iga esitaja saab välja pakkuda kuni kaks kandidaati.
 • Kandidaatide esitamiseks tuleb täita ankeet koos põhjendusega.
 • Kandidaadiks on lubatud esitada ka varasematel aastatel konkurssidele esitatuid ja kultuurisõbra konkursile esitatuid.
 • Esitatakse üks kord aastas.
 • Välja antakse kuni 10 auhinda.

Aasta kodanik

Kultuuriministeerium kuulutab igal aastal välja aasta kodaniku konkursi.

Konkursi tingimused ja kord on kehtestatud kultuuriministri 5.10.2016 käskkirjaga nr 167.

Tiitlile saavad kandideerida Eesti Vabariigi alalised elanikud ja kandidaate saavad esitada kõik soovijad. Aasta kodaniku aunimetusega tunnustatakse tegusana ja Eesti ühiskonna suhtes hoolivana silma paistnud inimesi.

Aasta kodaniku tiitli annab kultuuriminister üle kodanikupäevale pühendatud tänuüritusel.

Kodanikupäev on 26. november.

Kandidaatide esitamine

Kodanikupäeva üritused ja aasta kodaniku konkurss on igal aastal seotud erineva motoga, mis on ühtlasi seotud ka aastat läbiva temaatikaga.

Kultuuriministeerium kuulutab konkursi välja sügisel. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad.

Esildises tuleb põhjendada kandidaadi sobivust ja seost motoga. Kandidaatide esitamisel tuleb lähtuda aasta kodaniku aunimetuse statuudist.

Aasta kodaniku auhind "Ühiskonna õis". Autor Reti Saks

Aasta kodaniku tiitli on saanud:

2020 - "Kodanik võtab vastutuse" – Arkadi Popov 
2019 – "Meid liidab see, mida armastame" – Riina Roose
2018 – "Ühine riik liidab" – Eva Truuverk
2017 – "Kujundame tulevikku" – Rasmus Rask
2016 – "Uusi horisonte luues" – Kristi Liiva
2015 – "Muusika ühendab" – Helen Sildna
2014 – „Liikumine tervendab maailma“– Ilma Adamson
2013 – „Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit“ – Marju Kõivupuu
2012 – „Väärikalt läbi elu" – Krista Aru
2011 – „Kodanikuks kasvanud"  – Konstantin Vassiljev
2010 – „Tegus kodanik on riigi rikkus“ – Pieter Boerefijn
2009 – „Loovad inimesed, edukas riik“ – Erkki-Sven Tüür
2008 – „Eesti Vabariik läbi üheksakümne aasta“ – Rainer Nõlvak
2007 – „Eesti riik on minu üle uhke“ – Lagle Parek
2006 – „Heast pereisast algab riik“ – Andrus Veerpalu
2005 – „Lapsest sirgub kodanik“ – perekond Adamson
2004 – „Tugev pere, rõõmus rahvas“ –  Jüri Jaanson
2003 – „Eesti kodanik on Euroopa kodanik“ – Lennart Meri

Aasta kodaniku tiitli andmise traditsiooni algatajaks on endine rahvastikuminister Paul-Erik Rummo. 

Viimati uuendatud 17.05.2021