Programmid ja tööplaan

Siit lehelt leiab Kultuuriministeeriumi strateegilised alusdokumendid, programmid, tööplaanid ja tegevuskavad.

Strateegilised alusdokumendid

Kultuuriministeeriumi lähtub riigi kultuuri-, spordi- ja lõimumispoliitika elluviimisel järgnevatest strateegiadokumentidest.

Kultuur 2020

Sport 2030

Lõimuv Eesti 2020

Programmid

Strateegilistes dokumentides seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine ning elluviimine.

Tulemusaruanded

Ministeeriumi arengukava

Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava koostati kuni 2018. aastani (2019. a algasid ettevalmistused üleminekuks tegevuspõhisele eelarvele ja valitsemisala arengukava enam ei koostata).

Viimati uuendatud 15.09.2021