TXT            ENG / EST / RUS
  Märksõnaline otsing
 Valdkonnad
 
Teater
Muusika
Audiovisuaal
Kunst
Arhitektuur
Kirjandus
Muinsuskaitse
Muuseumid
Raamatukogud
Rahvakultuur
Sport
Meedia
Kultuuriline mitmekesisus ja lõimumine
Loomemajandus

  Intranet | Mail
Valdkonnad > Kultuuriline mitmekesisus ja lõimumine
Kultuuriline mitmekesisus ja lõimumine

Kultuuriministeeriumi ülesandeks on Eestis elavate rahvusvähemuste kultuurielu toetamine, nende kultuurilise omapära ja keele säilitamisele kaasaaitamine. Ministeerium toetab põhimäärusest tulenevalt rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevust, aitab kaasa nende kultuurielu ja -tegevuse edendamisele vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Kultuuriministeerium tegeleb ka integratsioonipoliitikaga, täpsemalt Eesti lõimumiskava 2008-2013 integratsioonitegevuste üldkoordineerimisega ja vastutava asutuse ülesannete täitmisega Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2007-2013 rakendamisel ja on Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed(MISA) riigipoolne asutajaõiguste teostaja.

Põhjalikumat tegelemist kultuurilise mitmekesisuse teemaga nõuab ka 2006.a 23. novembril valitsuses heaks kiidetud ja 2007. aasta märtsis jõustunud UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon, millega on liitunud üle 100 riigi. Konventsiooni rakendamise eest Eestis vastutab Kultuuriministeerium.

Lõimumisvaldkond on tihedalt seotud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi jt lõimumiskava elluviimisega seotud osapoolte valitsemisalaga, kus tegeletakse rahvusvähemustega seotud teemade ja lõimumispoliitikate elluviimisega. Lõimumiskava viiakse ellu kolmes valdkonnas: hariduslik-kultuuriline, sotsiaalmajanduslik ja õiguslik-poliitiline valdkond.

Kultuuriministeerium täidab kindlaid ülesandeid, mis on seotud kultuurisuhetega rahvuskaaslaste ja soome-ugri hõimurahvastega, aidates kaasa nii Eestis kui teiselpool piiri elavate hõimurahvaste ja rahvuskaaslaste kultuurilise identiteedi säilitamisele.

Ministeerium osaleb Rahvuskaaslaste programmi nõukogu töös ja toetab kultuurisuhete hoidmist väliseesti kogukonnaga.


KULTUURILISE MITMEKESISUSE OSAKONNA TEEMAD

Lõimumisvaldkond

Rahvusvähemused

Rahvuskaaslased

Hõimurahvad

Seadusandlus ja Euroopa Liit


KULTUURIMINISTEERIUMI KUREERITUD TÄHTPÄEVAD

Hõimupäev

Aasta kodanik ja kodanikupäev


INFOKIRJAD

 
Viimati uuendatud: 23. aprill 2014
 
Kultuuriministeerium Suur-Karja 23 15076, Tallinn (tel) +372 628 2250 (fax) +372 628 2200 minkul.ee