Sa oled siin

Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia taotlusvoor

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tulenevate vähemusrahvuse kultuuriautonoomia eesmärkide täitmisele.

 

Toetust võib taotleda vähemusrahvuse kultuuriomavalitsus, kes vastab vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduses ettenähtud kultuuriomavalitsuse tingimustele.

Taotlusvoorust toetatakse:

 • Tegevustoetusena:
  • kultuuriomavalitsuse ja selle asutuste juhtimisega seotud haldus- ja majanduskulusid, mis ei ületa 50% toetuse kogusummast;
  • emakeele õppe korraldamist;
  • rahvuslike kultuuriasutuste ja organisatsioonide tegevust;
  • rahvuslike kultuuriürituste korraldamist;
  • rahvuskeelsete trükiste kirjastamist ja emakeelse info vahetust;
  • vähemusrahvuse kultuuri ja hariduse edendamiseks fondide asutamist ning stipendiumide ja preemiate välja andmist.
 • Projektitoetusena:
  • vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste läbiviimine vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.05.2003 määrusele nr 137 „Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskiri“.

 

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtaeg oli 22. märts 2017.

Taotlused esitada Kultuuriministeeriumi toetuse taotluse vastavalt tegevus- või projektitoetuse taotlusvormil.

Komisjon

PiretHartman - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, komisjoni esimees
Ene Lukka-Jegikjan - Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu arendus- ja koolitusjuht
Ilmo Aru - Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja
Ivi Proos - MTÜ Hooliva Ühiskonna Keskus juhatuse liige
Jana Tondi - Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Madis Järv - Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja asetäitja
 
 
 

 

Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a maksevõlgnevust) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
 • Majandusaastaaruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

 

Taotlusvoorust jagatava toetuse ülempiir tegevustoetuste puhul on 41 000 eurot ja projektitoetuste korral 40 000 eurot.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • taotluse vastavust taotlusvooru eesmärgile;
 • taotleja poolt kavandatud tegevuse rahvuskultuurilist ja regionaalset tähtsust;
 • tegevuse läbiviijate haldusvõimekust, koostööpartnerite olemasolu ja panust tegevuse elluviimisel;
 • tegevuse jätkusuutlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust; teavitustegevuste ja meediaplaani olemasolu ja läbimõeldust;
 • rahvuskeelsete väljaannete puhul tiraaži-, ilmumissagedust ja turustamist;
 • taotluses kirjeldatud tegevuste eesmärgipärasust, vastavust põhikirjale ja õigusaktidele;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra organisatsiooni tegevuseelarvest.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Tegevustoetuse abikõlblikkuse periood on 01.01.-31.12.2017, projektitoetuse abikõlblikkuse periood on 01.02.-31.10.2017.

Tegevustoetuse korral loetakse abikõlblikeks kuludeks:

Halduskulud: rendi-, kommunaal- ja sidekulusid; kodulehe haldamisega seotud kulusid; raamatupidamisteenuse ja auditeerimisega seotud kulusid; juhatuse liikmete tasu; kontoritehnika ja bürootarvete soetamist; lähetus- ja transpordikulusid; käibemaksu tasumist juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.
Tegevuskulud: vähemusrahvuse kultuuriürituste korraldamiseks ja festivalide ning teiste suursündmuste elluviimiseks, sh kulusid töötasule ning nendega seotud maksete tasumist, ruumide, heli- ja valgustehnika rendile, üritustega seotud transpordile; reklaami- ja meediakulusid; tegevustega otseselt seotud trükiste ja elektrooniliste väljaannete koostamise, toimetamise, avaldamise ja tõlkimisega seotud kulusid; kultuuri- ja haridusasutuste juhtimisega seotud koolituskulusid; käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud. 

Projektitoetuse korral loetakse abikõlblikeks kuludeks:

Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste korraldamise kulusid: valimiste peakomitee juhtimiskulusid s.h ulusid valimiste peakomitee liikmete töötasudeks ja nendega seotud maksete tasumiseks; valimistega seotud kulusid trükistele, sidele, transpordile, tõlkele, konsultatsioonidele,  reklaamile ja majandamiskulusid. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks kui taotleja on võtnud vähemalt kaks võrdlevat pakkumist reisiteenuste pakkujalt ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt; käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud. 

Mitteabikõlblikeks kuludeks loetakse:

kulusid, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
käibemaksu tasumist juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
kulusid (s.h. lähetuskulusid), mis ei vasta organisatsiooni põhikirjaliste tegevustele ja eesmärkidele;
muid tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulusid.
 

Eraldatud toetused 2017:

 

Mall Saul
kultuurilise mitmekesisuse peaspetsialist

Telefon 628 2261
Mall.Saul@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 2. mai 2017