Sa oled siin

Toetused

 

Kultuuriministeerium toetab eesti kultuuri säilimist ning arendamist valdkondlike projekti- ja tegevustoetuste kaudu.

Käesoleval aastal on võimalik toetust taotleda meie valdkondades ligi 20 programmi kaudu. Toetused jagunevad tegevusvaldkondade järgi.

Vaata ka: 

 

		

Rahvusvaheline koostöö

 

Eesti kultuur maailmas
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele ja tutvustamisele maailmas ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ning Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisele välismaal.

2017. aasta taotluste esitamise tähtajad on 15. veebruar ja  30. mai.

EL kultuuriprogrammis ja Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine
Taotlusvooru eesmärgiks on eesti kultuuri rahvusvahelistumise ja jätkusuutlike väliskontak-tide loomise toetamine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmis „Kultuur“ ja „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete täitmine

Riikidevaheliste lepete raames toimuvaid tegevusi toetatakse vastastikususe põhimõttel. Eestis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool väliskülaliste vastuvõtuga seotud kulud (Eestisse sõidu kulud katab partnerriik) ning välisriigis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool sõidukulud (vastuvõtukulud katab partnerriik). Kultuuriministeeriumi toetusi kombineeritakse teiste rahastamisallikatega Eestis.
Rahastamine sõltub igal konkreetsel juhul konkreetse riigiga sõlmitud lepingust.

 

 

Kunstid

 

Arhitektuur

 


		

		

		

		

Arhitektuuri ja disaini projektid
Toetuse eesmärk on eesti arhitektuurivaldkonna (sh. mahuline arhitektuur, planeerimine, sise- ja maastikuarhitektuur, urbanistika) ja disainivaldkonna (sh tootedisain, graafiline disain ja teenusedisain)  populariseerimine ja arendamine.


Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Etenduskunstid

 

Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid 2017
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa valdkonna rahvusvahelistumisele ja etenduskunstide arengule läbi Eestis toimuvate suure valdkondliku mõjuga etenduskunstide festivalide toetamise.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Etendusasutuste tegevustoetus
Riigieelarveline toetus on mõeldud nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka eraõiguslikele etendusasutustele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2017.

Kirjandus

 

Eesti kirjanduse toetusprogramm
Taotlusvooru eesmärk on eesti sõnakunsti arenguks soodsate tingimuste loomine, kirjandusvaldkonna rahvusvahelistumise toetamine ja eesti kirjanduse populariseerimine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

 

Muusika

 

Muusikafestivalid, -korraldajad ja -kollektiivid
Toetuse eesmärk on eesti professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusika-kollektiivide ja festivalide järjepidevuse ja arengu tagamine, Eesti interpreetide ja heliloojate võimaluste suurendamine oma loomingu tutvustamiseks ning elanikkonna võimaluste paranda-mine juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, eesti muusikute kaasatuse suuren-damine kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja professionaalse kontserdikorralduse arengu edendamine kogu Eestis.

01.09.2017 – 28.02.2018 toimuvate muusikaliste suursündmuste projektitaotluse esitamise tähtaeg on 31. märts 2017.

Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded
Toetuse eesmärk on eesti heliloojate ja heliloomingu väärtustamine, uue heliloomingu tellimise kaudu eesti muusikaelu rikastamine ning rahvuskultuuriliselt oluliste heliteoste ja muusikaalaste tekstide talletamine ja nende kättesaadavuse tagamine, samuti muusikavaldkonnale oluliste teatmeteoste, kultuuriuurimuste, monograafiate jms ilmumise tagamine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Muusikakonkursid ja noor muusik
Toetuse eesmärgiks on rahvuskultuurile, interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks oluliste muusikakonkursside ja noorte muusikute erialalist taset tõstvate ürituste toimumine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

​Audiovisuaal

 

Väärtfilmilevi
Toetuse eesmärk on Eesti kinodes linastuva filmirepertuaari laiendamine kunstiliselt kõrgekvaliteediliste filmidega, seeläbi publiku hoiakute ja väärtushinnangute kujundamine ning noore filmipubliku kasvatamine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Teisi audiovisuaalvaldkonna toetusi jagab Eesti Filmi Instituut

 

Kultuuriväärtused

 

Pärand

 

Muinsuskaitse arendustegevused
Toetuse eesmärk on muinsuskaitselise mõtteviisi edendamine, kultuurimälestiste ja materiaalse kultuuripärandi väärtustamine läbi vastavate arendustegevuste ja koostööprojektide.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Mõisakoolide riiklik toetus
Toetuse eesmärgiks on endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide ja laste hoolekandeasutuste arendamine paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks turismisihtkohtadeks, tagades samaaegselt mõisaansamblite ja neis sisalduva kultuuripärandi säilimise ja eksponeerimise.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Digitaalne kultuuripärand

Toetuse  eesmärgiks on innovatsiooni edendamine digitaalse kultuuripärandi kättesaadavaks tegemisel, valdkondadeülese koostöö aktiveerimine ning mäluasutuste spetsialistide professionaalsuse tõstmine.

Taotluste esitamise tähtaeg on 9. märts 2017.

 

Pühakodade säilitamine ja areng

Toetuse eesmärk on pakkuda riigipoolset tuge kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamiseks.

Toetusi jagab Muinsuskaitseamet

 

Muuseumid

 

Muuseumide arendamine
Toetuse eesmärk on muuseumivaldkonna populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, muuseumidevahelise koostöö aktiveerimine, muuseumideüleste kogumispõhimõtete rakendamine ning muuseumitöötajate professionaalsuse tõstmine.

Taotluste esitamise tähtajad on 2017. aastal 27. veebruar ja 22. mai.

 

Muuseumide reserv
Toetuse eesmärk on tagada Kultuuriministeeriumi hallatavate riigimuuseumide, riigi asutatud sihtasutuse muuseumide ning riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavate sihtasutuste tegevuse jätkusuutlikkus muuseumikeskkondade korrashoiu ja arendamise kaudu.

Taotlemine toimub aasta kestel jooksvalt.

 

Muuseumide tegevustoetused
Riigi osalusega sihtasutuste, aga ka kohaliku omavalitsuse muuseumide, avalik-õigusliku isiku muuseumide ja eramuuseumide tegevuse rahastamise alus on kultuuriministri määrus „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise kord“.

Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada toetuse kasutusaastale eelneva aasta 15. jaanuariks

 

Raamatukogud

 

Raamatukogude arendamine
Toetuse eesmärk on raamatukogunduse valdkonna arendamine ja tutvustamine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, raamatukogudevahelise koostöö aktiveerimine, raamatukogutöötajate professionaalsuse tõstmine ja erialaste teadmiste omandamine rahvusvahelistel raamatukoguüritustel, erialaste rahvusvaheliste konverentside korraldamine.

Arendustoetust saab taotleda kaks korda aastas, esimene voor toimub vahemikus 1.–25. veebruar ning teine voor 2.–20. maini.

 

 

Rahvakultuur

 

Folkloorifestivalid
Toetust saab taotleda pärimuskultuuri festivalide või -ürituste korraldamiseks. Toetuse eesmärk on toetada eesti pärimuskultuuri kandjaid ning tutvustada erinevaid folklooriliike festivalidel ja üritustel.

Folkloorifestivalide toetusi jagab Rahvakultuurikeskus.

 

Kultuuriruumide toetused
Kultuuriruumide toetamise üldeesmärk on väärtustada ja taaselustada kultuuriruumidele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära.

Kihnu, Mulgimaa, Peipsiveere, saarte, Setomaa, Vana Võrumaa, Virumaa kultuuriruumide toetusi jagab Rahvakultuurikeskus.

Laulu- ja tantsupeo osalejate tegevustoetused
Tegevustoetus on suunatud tegutsevatele kollektiividele nende pideva tegevuse (õppimise ja harjutamise) tegevuskindluse ja kvaliteedi suurendamise toetuseks. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide (koorid, orkestrid, rahvatantsurühmad ja rahvamuusikaorkestrid) tegevuse ja sisemise aktiivsuse toetamine kvalifitseeritud juhendaja palkamisel püsiva organisatsiooni kaudu.

Tegevustoetuste programm ning toetuse taotlemistingimused kehtestatakse ning kuulutatakse välja hooajapõhiselt.
Toetusi jagab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA.

Rahvakultuuri maakondlikud toetused
Rahvakultuuri maakondlikke toetuste eesmärk on rahvakultuurile oluliste projektide ja tegevuste toetamine maakonna tasandil.

Rahvakultuuri maakondlikke toetusi jagab Rahvakultuurikeskus.

Rahvakultuuri mentorprogramm
Rahvakultuuri mentorprogramm on loodud laulu- ja tantsupeo protsessi elujõulisuse tagamiseks läbi õpetajate õpetamise. Programm aitab kaasa õpetajate oskuste taseme tõstmisele, maakondlikud koolitusseminarid toimuvad valdkonna tippspetsialistide ehk mentorite juhendamisel. Mentorprogrammi tulemusena saavad koori- ja tantsujuhid asjatundlikku nõustamist, omandavad uusi oskusi ning teevad selle tulemusena professionaalsemat tööd. Seeläbi ühtlustub ja tõuseb kollektiivide tase, mis võimaldab pidudel kasutada keerukamat ja huvitavamat repertuaari.

Rahvatantsu ja -muusika mentorite programmi koordineerib Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Koori- ja puhkpillimuusika mentorite programmi koordineerib Eesti Kooriühing.

Teater maale
Toetuse eesmärk on parandada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonides.

Toetusi jagab Rahvakultuurikeskus.

 

Kultuuriline mitmekesisus

 

Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine III ettepanekute voor.
Ettepanekuid võivad esitada etendusasutused, mis vastavad etendusasutuse seaduses toodud mõistele ning omavad statsionaarset teatrisaali või kellel on vähemalt kuni 31. detsembrini 2010. a renditud etenduspaik ja muuseumid, kes vastavad muuseumiseaduses sõnastatud muuseumi definitsioonile.
   Hetkel taotlusi esitada ei saa.
Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia taotlusvoor
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tulenevate vähemusrahvuse kultuuriautonoomia eesmärkide täitmisele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 22. märts 2017.

Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetus
Toetuse eesmärk on arendada Eestis elavate rahvusvähemuste, sh hõimurahvaste kultuuriseltside ja kunstikollektiivide kultuuri- ja haridusalast täienduskoolitust, aidata kaasa etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis, toetada rahvusvähemuste kultuuriühingute ürituste korraldamist, traditsiooniliste festivalide järjepidevuse tagamist, toetada rahvuste vahelist koostööd ja ühise inforuumi teket.

Väliseesti kultuuriühingute toetus
Toetuse eesmärk on aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele väliseesti kogukondades, toetada väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel ja koolitustel Eestis ning kontakte ja infovahetust ida ja lääne diasporaa esindajate ning Eesti vahel; toetada väliseesti kultuuriühingute ürituste korraldamist, väliseesti koori- ja tantsujuhtide täiendusõpet.

 

Sport

 

Liikumisharrastuse toetus
Toetuse eesmärk on aidata kaasa liikumisharrastust edendavate üleriigiliste tegevuste elluviimisele, kaasata nende tegemiste kaudu elanikkonda ulatuslikumalt korrapärasesse liikumisharrastusse ja tõsta Eestis korraldatavate liikumisharrastuse ürituste kvaliteeti.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Rahvusvaheliste võistluste ja ürituste läbiviimine Eestis
Toetuse eesmärk on toetada rahvusvaheliste võistluste korraldamist Eestis, et spordi kaudu aidata kaasa Eesti tutvustamisele maailmas, tagada  rahvusvaheliste võistluste  kõrgetasemeline läbiviimine ning tunnustada Eesti spordiorganisatsioonide suutlikkust tegutseda rahvusvahelises spordiliikumises.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

​Loomeliidud

 

Loomeliitude toetus

Loomeliidu toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Kultuuriministeeriumile 1. veebruariks.