Sa oled siin

Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid 2018

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa valdkonna rahvusvahelistumisele ja etenduskunstide arengule läbi Eestis toimuvate suure valdkondliku mõjuga etenduskunstide festivalide toetamise.

 

Toetust võivad taotleda:

 • riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused;
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
 • Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.

Taotlejal ei tohi taotlemise hetkel olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a maksevõlgnevust) - riiklikku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
 • majandusaastaaruande esitamise võlga;
 • täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega toetus on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks või ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus toetuse tagasimaksmiseks.

 

 

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtaeg oli 22. juuni 2017

Taotlusvoorust toetatakse festivale, mis toimuvad 2018. aastal.

Taotlused esitada Kultuuriministeeriumi projektitoetuse taotluse taotlusvormil.

Komisjon

Hillar Sein - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler, komisjoni esimees
Katre Väli - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna teatrinõunik
Monika Larini  - Eesti Etendusasutuste Liidu tegevjuht
Madli Pesti - Teatrikriitk
Rein Oja - SA Eesti Draamateater juhatuse liige
 
 
Taotlusvooru eraldatavate toetuste eeldatav  kogusumma on kuni 165 000 eurot.
 
Taotlusvoorust eraldatava toetuse näol on tegemist vähese tähtsusega abiga, mida antakse kooskõlas Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatuga.
 

 

 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena Eestis toimuvate rahvusvaheliste etenduskunstide festivalide läbiviimist:

 • millel on toimumise järjepidevus;
 • millel on välisesinejate poolt esitatud lavastuste osakaal festivali programmist vähemalt 60%;
 • mis toimub kahe aasta tagant;
 • mille eelmise festivali kogueelarve ja toetust taotletava festivali kogueelarve ületab 100 000 eurot.

 

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • vastavust esitatud tingimustele; 
 • etenduskunstide alast tähtsust, ulatust ja valdkondlikku mõju;
 • välismaalt kutsutud esinejate taset;
 • ajalist kestvust;
 • programmi uuenduslikkust;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust;
 • eelmiste aastate piletiga külastajate hulka ning eeldatavat publikuhuvi;
 • kaasfinantseerimise  ja omaosaluse määra kogu eelarvest;
 • läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust;
 • koostööpartnerite olemasolu ja panust projekti elluviimisel.

 

 

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud 

Toetuse abikõlblikkuse periood on 01.01.2018 – 31.12.2018.

Abikõlblikud kulud on:

kulud, mis on vajalikud otseselt festivali elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud; 
tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise perioodil. Toetuse kasutamise periood ei tohi ületada  p. 11 määratud abikõlbliku perioodi.  Kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks välja arvatud otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: sõidupiletid, eelnevalt sõlmitud autori- jm lepingute alusel makstav tasu);
autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul kui ta vahendab autorit);
reklaamikulud ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ning trükkimisega seotud kulud;
reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele- ja delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit/kes on kutsutud Eestisse koostöö eesmärgil projekti elluviimiseks. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks kui taotleja on võtnud vähemalt kaks võrdlevat pakkumist reisiteenuste pakkujalt ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;
ruumide, heli- ja valgustehnika rendi ja üüriga seotud kulud;
käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud. 

Mitteabikõlblikud kulud on:

tehnika ja töövahendite soetamise kulud, v.a juhul kui rendikulu on tõestatult suurem kui soetamise kulu;
kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

 

 

 

2016. ja 2017. aastal eraldatud toetused:
 

Katre Väli
teatrinõunik

Telefon 628 2212
Katre.Vali@kul.ee

 

 

Viimati uuendatud: 24. august 2017