Sa oled siin

Arengukava ja tööplaan

Ministeeriumi arengukava

 

Kultuuriministeeriumi valitsemisalas töötatakse välja ja viiakse ellu riigi kultuuri-, spordi- ja lõimumispoliitikat.

Arengukava 2017–2020

Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2017-2020 on koostatud kooskõlas mitmete valdkondlike ja valdkondadeüleste strateegiadokumentidega. Kultuuri, spordi ja lõimumise eesmärgid on püstitatud riigi eelarvestrateegias aastateks 2016-2019 , konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ (loomemajanduse valdkond) ning valdkondlikes strateegiadokumentides „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“, „Lõimuv Eesti 2020“ ja „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“. Kultuuri, spordi ja lõimumise valdkonnad panustavad ka teiste ministeeriumide koostatavatesse valdkondlikesse arengukavadesse ja strateegiatesse.

Kultuuri​ministeeriumi arengukava 2017-2020 koosneb:

  • missioonist ja tulevikupildist aastani 2030;
  • arengukava strateegilisest raamistikust;
  • tulemusvaldkondade eesmärkidest, meetmetest, prioriteetsetest tegevustest ja uutest algatustest;
  • arengukava finantsplaanist;
  • tulemusvaldkondade hetkeolukorra analüüsist;
  • organiastsiooni hetkeolukorra ülevaatest ja arendusplaanidest.

 

 

Arengukava koostamisest

 

Arengukava on riigieelarve protsessi alusdokument, milles ministeerium pakub välja läbirääkimisteks vajalikud tegevused, et saavutada valdkonna strateegilised eesmärgid.

Kõik arengukavas toodud tegevused ei pruugi riigieelarve läbirääkimiste käigus finantseerimist leida, mistõttu täpsustuvad lõplikud elluviidavad tegevused tegevuskava koostamise ja riigieelarve kinnitamise ajaks.
 
Arengukava koostatakse järgmise eelarveaasta ning sellele järgneva kolme aasta kohta. Ministeeriumid ja riigiasutused täiendavad oma arengukava igal aastal ühe aasta võrra, et tagada strateegilises planeerimises pidev nelja-aastane perspektiiv.
 
Arengukava viiakse ellu iga-aastase tegevuskava alusel. Tegevuskava on aluseks eelarveläbirääkimistel ning riigieelarve eelnõu seletuskirja koostamisel.
 
Arengukava kinnitab minister.

 

Tegevuskava

 

Tööplaan

 

Lisaks tegevuskavale koostatakse arengukava elluviimiseks igal aastal ministeeriumi tööplaan, milles määratakse koos tähtaegade ja vastutajatega konkreetsed tegevused arengukavas püstitatud eesmärkide elluviimiseks.

Kultuuriministeeriumi tööplaanid: