Sa oled siin

Muusikakonkursid ja noor muusik

Taotlusvooru eesmärgiks on rahvuskultuurile, interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks oluliste muusikakonkursside ja noorte muusikute erialalist taset tõstvate ürituste toimumise tagamine.

 
 

Toetust võivad taotleda:

 • Eesti registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused;
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
 • eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a maksevõlgnevust) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. 
 • Majandusaastaaruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtaeg oli 12. veebruar 2016. 

Komisjon

Juko-Mart Kõlar - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna muusikanõunik  
Olav Ehala - Eesti Heliloojate Liidu juhatuse liige
Urvi Haasma - Viimsi Muusikakooli direktor
Aarne Saluveer - Eesti Kooriühingu juhatuse liige
Timo Steiner - Tallinna Muusikakeskkooli direktor
Ivari Ilja - Eesti Interpreetide Liidu juhatuse liige
 

Tingimused

 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

 • rahvuslike ja rahvusvaheliste konkursside korraldamist Eestis, sh ühe suure rahvusvahelise või vabariikliku konkursi korraldamist maksimaalse toetussummaga 40 000 eurot;
 • Eestis toimuvate noorte muusikute professionaalset taset tõstvate kursuste läbiviimist.

Toetuse summa

Toetuse miinimumsumma on 2000 eurot. Projekti kogueelarve peab ületama 15000 eurot.
 
Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu osa (toetuse saaja ja kaasrahastajate rahaline või rahaliselt mõõdetav panus) moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20 %.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile;
 • konkursside ja kursuste kontseptsiooni ja rahvuskultuurilist tähtsust ning valdkondlikku mõju;
 • korraldajate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust;
 • eesti muusikute kaasatust ja noorte muusikute potentsiaali antud valdkonnas;
 • eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarves;
 • projekti ajakriitilisust.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblikeks kuludeks loetakse:

Tekkepõhiseid kulusid, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise ajavahemikul. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks v.a  otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: sõidupiletid, eelnevalt sõlmitud honorarilepingud). Vastav info peab olema kajastatud taotluse eelarves;
tegevusi ja kulutusi, mis on põhjendatud, mõistlikud ning vajalikud otseselt muusikakonkursside ja kursuste elluviimiseks ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
projekti halduskulusid (kommunaal-, side-, transpordikulu, kulutused bürootarvetele ja projektijuhtimisega seotud töötasud);
honorare, stipendiume, töötasu ning sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustuse maksete tasumist;
žürii ja kursusejuhendajate majutuskulusid;
projektiga otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud kulusid;
reklaamikulusid;
ruumide, pillide, heli- ja valgustehnika rendi ja üüriga seotud kulusid;
autoritasude ja noodirendi tasumist;
konkursside auhinnafonde ja rahalisi preemiad;
käibemaksukulu,  juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

Mitteabikõlblikeks kuludeks loetakse:

tehnika, töövahendite, pillide jms soetamist;
toitlustuskulusid;
majutuskulutusi kursustest ja konkurssidest osavõtjatele;
esinduskulusid ja kingitusi;
CD, DVD jm infokandjate väljaandmist, kirjastamist;
korraldajate halduskulusid väljaspool projekti;
kontsertreise välisriikidesse;
heliloomingu tellimist Eesti heliloojatelt;
organisatsioonide liikmemakse;
riiklike, avalik-õiguslike ja munitsipaalsete etendusasutuste, kontsertorganisatsioonide ja muusikakollektiivide kontserte ning kinnitatud hooajaplaani alusel toimuvat tegevust;
käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
erisoodustusmaksu tasumist;
muid projekti elluviimise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.

 

 

 

Eraldatud toetused

 

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 
2016. aastal eraldatud toetused:
 

Juko-Mart Kõlar
muusikanõunik

Telefon 628 2252