Sa oled siin

Muusikakonkursid ja noor muusik

Taotlusvooru eesmärk on rahvuskultuurile ning interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks oluliste muusikakonkursside ja noorte muusikute erialast taset tõstvate sündmuste toimumise tagamine.

Taotlusvooru aluseks on ministri 15.01.2017 käskkiri nr 25.
 
 

Toetust võivad taotleda:

 • taotleda era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
 • riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused;
 • äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a maksevõlgnevust) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. 
 • Majandusaastaaruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile ministeeriumi projektitaotluse vormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2017. 

Komisjon

Madli-Liis Parts - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna muusikanõunik  
Olav Ehala - Eesti Heliloojate Liidu juhatuse liige
Urvi Haasma - Viimsi Muusikakooli direktor
Aarne Saluveer - Eesti Kooriühingu juhatuse liige
Andres Teppo - Eesti Muusikakoolide Liit, juhatuse liige
Ivari Ilja - Eesti Interpreetide Liidu juhatuse liige
 

Tingimused

 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

 • rahvuslike ja rahvusvaheliste konkursside korraldamist Eestis, sh ühe suure rahvusvahelise või vabariikliku konkursi korraldamist maksimaalse toetussummaga 40 000 eurot;
 • Eestis toimuvate noorte muusikute professionaalset taset tõstvate kursuste läbiviimist.

Taotlusvoorust ei toetata:

 • festivalide ja muude suursündmuste korraldamist, mis ei kvalifitseeru konkursiks.

Toetuse summa

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 2000 eurot. Projekti eelarve peab ületama 15 000 eurot.
 
Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille omafinantseeringu (toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus, mis ei ole kaetud riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide ja fondide või teiste kaasfinantseerijate poolt) osa  moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20 %.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile;
 • konkursside ja kursuste kontseptsiooni ja rahvuskultuurilist tähtsust ning valdkondlikku mõju;
 • korraldajate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust;
 • Eesti muusikute kaasatust ja noorte muusikute potentsiaali antud valdkonnas;
 • eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarves;
 • projekti ajakriitilisust.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. veebruar 2017 - 1. veebruar 2018.

Abikõlblikud kulud on:

Tekkepõhiseid kulud, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise ajavahemikul. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks v.a  otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: sõidupiletid, eelnevalt sõlmitud honorarilepingud). Vastav info peab olema kajastatud taotluse eelarves;
kulud, mis on vajalikud otseselt projekti eesmärkide ning taotluses kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks välja arvatud otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: sõidupiletid, eelnevalt sõlmitud autori- jm lepingute alusel makstav tasu). Vastav info peab olema kajastatud taotluse eelarves;
autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul kui ta vahendab autorit);
reklaamikulud ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ning trükkimisega seotud kulud;
projekti elluviimise kulud, mis otseselt toetavad digilahenduste väljatöötamist ja arendamist;
reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele- ja delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit/ kes on kutsutud Eestisse koostöö eesmärgil projekti elluviimiseks. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks kui taotleja on võtnud vähemalt kaks võrdlevat pakkumist reisiteenuste pakkujalt ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;
ruumide, pillide, heli- ja valgustehnika rendi ja üüriga seotud kulud;
noodirendi tasud;
konkursside auhinnafonde ja rahalisi preemiad;
käibemaksu tasumine juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

Toitlustuskulud, v.a. punktis 14.6. nimetatud juhud;
majutuskulud kursustest ja konkurssidest osavõtjatele, v.a. punktis 14.6. nimetatud juhud;
CD, DVD jm infokandjate väljaandmine ja kirjastamine;
tehnika ja töövahendite, pillide jm soetamine;
organisatsioonide liikmemaksud;
kontserdireisid välisriikidesse;
heliloomingu tellimine Eesti heliloojatelt;
riiklike, avalik-õiguslike ja munitsipaalsete etendusasutuste, kontserdiorganisatsioonide ja muusikakollektiivide kontsertide korraldamine ning kinnitatud hooajaplaani alusel toimuv tegevus;
kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

 

 

 

Eraldatud toetused

 

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 
2017. aastal eraldatud toetused:
 

Madli-Liis Parts
muusikanõunik

Telefon 628 2252

 

Viimati uuendatud: 31. märts 2017