Sa oled siin

Muuseumide reserv

Toetuse eesmärk on tagada Kultuuriministeeriumi hallatavate riigimuuseumide, riigi asutatud sihtasutuse muuseumide ning riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavate sihtasutuste tegevuse jätkusuutlikkus muuseumikeskkondade korrashoiu ja arendamise kaudu.

Toetusprogrammi aluseks on ministri 5.02.2014 käskkiri nr 23.
 

Toetust võivad taotleda:

 • Kultuuriministeeriumi hallatavad riigimuuseumid;
 • riigi asutatud sihtasutuse muuseumid;
 • riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavad sihtasutused.

 

Komisjon

Tarvi Sits - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
Monika Kuntsel - Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahaldusnõunik
Mirjam Rääbis - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik
Marju Niinemaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist

Taotlemine

Taotlused esitada Kultuuriministeeriumi toetuse taotluse üldvormil, millele lisada kolm hinnapakkumist kavandatavate soetuste või tellitavate tööde kohta.

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamine toimub aasta kestel jooksvalt.

 

 

 

Tingimused

 

Programmist toetatakse:

 • museaalide säilitustingimuste halvenemise ennetamist ja takistamist;
 • arendusprojektide kontseptsioonide ja eskiis- ja eelprojektide koostamist, s.h projektidega seotud arhitektuurivõistluste korraldamist.

Riigimuuseumide ja riigi asutatud sihtasutuste puhul toetatakse ka:

 • muuseumide avarii- ja remonditöid;
 • muuseumide investeeringuid, mille edasilükkamine seaks ohtu muuseumi toimimise;
 • muuseumidele Päästeameti poolt tehtud ettekirjutustes nimetatud puuduste likvideerimist.
 • muuseumide hoonete füüsilise ligipääsetavuse suurendamist (invaliftid, kaldteed jmt).

Riigimuuseumide puhul toetatakse ka:

 • kindlustuskulude, kahjunõuete ning kohtu menetluskulude maksmist;
 • organisatsioonilise ümberkorraldamisega seotud tegevusi.


Minimaalne toetussumma on 1000 eurot projekti kohta.

Toetuse määramisel hinnatakse:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile ning toetatavate tegevuste loetelule;
 • avarii- ja remonditööde ning investeeringute puhul tööde edasilükkamatuse ja erakorralisuse astet;
 • arendusprojektide puhul projekti kestlikkust, ajakohasust ja läbimõeldust ning koostatava kontseptsiooni või projekti hilisema teostumise (s.t rahastuse leidmise) tõenäosust;
 • eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust ja vajalikkust soovitava eesmärgi saavutamisel.

 

Abikõlblikud kulud

Abikõlblikeks kuludeks loetakse:

kulusid, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise ajavahemikul. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks, v.a otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: avariitööd, mille edasilükkamine seaks ohtu riigivara säilimise). Vastav info peab olema kajastatud taotluse eelarves;
tegevusi ja kulutusi, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
käibemaksu tasumist juhul, kui vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu ei taotleta tagasi ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

 

Viimati uuendatud: 14. september 2015