Sa oled siin

Muuseumide arendamine

Toetuse eesmärk on muuseumivaldkonna populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, muuseumidevahelise koostöö aktiveerimine, muuseumideüleste kogumispõhimõtete rakendamine ning muuseumitöötajate professionaalsuse tõstmine.

 

Toetust võivad taotleda:

 • riigimuuseumid;
 • riigi asutatud sihtasutuse muuseumid;
 • riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavad muuseumid;
 • avalik-õigusliku isiku muuseumid;
 • munitsipaalmuuseumid ja eramuuseumid, mille tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesannetele.
 • Mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille põhikirjaline eesmärk on soodustada muuseumide ja muuseumitöötajate arengut Eestis. 
 • Ülikoolid, arhiivid ja raamatukogud (kaasaegsete kultuuriprotsesside dokumenteerimiseks, mitut muuseumikogu hõlmavate kaardistuste ja eksperdiuuringute jaoks, muuseumitöötajate koolitusteks, erialasteks õppereisideks).

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile ministeeriumi projektitoetuse taotlusvormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtajad 2017. aastal on 27. veebruar ja 22. mai. 

 

Komisjoni koosseis:

 
Tarvi Sits - komisjoni esimees. Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
Agnes Aljas – Eesti Rahva Muuseumi teadussekretär
Anton Pärn – muuseuminõukogu esimees
Krista Aru - Riigikogu liige
Mirjam Rääbis - Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik
Marju Niinemaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist
Merike Lang - SA Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liige
 

Tingimused

 

Programmist toetatakse:

 • koostööprojekte kaasaegsete kultuuriprotsesside dokumenteerimiseks ning neid toetavaid arendustegevusi muuseumides;
 • rohkem kui ühe muuseumi muuseumikogu hõlmavaid kaardistusi ja eksperdiuuringuid;
 • muuseumitöötajate koolitusi, kus osalevad rohkem kui ühe muuseumi töötajad;
 • muuseumitöötajate erialaseid õppereise teistesse muuseumidesse ja mäluasutustesse;
 • muuseumide ühiste külastusmängude korraldamist;
 • muuseumide digiteerimisprojekte;
 • Balti Museoloogiakooli suvekursuse korraldamist;
 • üleriigilise muuseumiöö keskset korraldamist;
 • Eesti Muuseumiühingu ja ICOM Eesti Rahvuskomitee tegevust vastavalt nende arengukavale.

 

Digiteerimisprojektidest

 
Digiteerimisprojektide puhul toetatakse taotlusvooru sees ühte projekti ning maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot projekt kohta. Ühe kalendriaasta jooksul  toetatakse ühe asutuse poolt esitatud projekti ainult üks kord. Digiteeritav materjal olema juurdepääsupiiranguteta kättesaadav kõikidele soovijatele olenemata kasutuse eesmärgist. Taotluses peavad kasutuslitsentsid olema selgelt määratud ning digiteeritava materjali planeeritud faili vormingud ja suurused peavad olema kirjeldatud. 
 

 

Kolmeaastased lepingud


Üleriigilise muuseumiöö korraldamiseks, samuti Eesti Muuseumiühingu ja ICOM Eesti Rahvuskomitee tegevuse toetamiseks võib komisjon teha kultuuriministrile ettepaneku sõlmida kuni kolmeaastane toetusleping neil tingimustel:
 • taotleja esitab komisjonile kolmeaastase tegevuskava ja visiooni, milles on lisaks taotletava aasta detailsele plaanile ja eelarvele toodud kolme aasta arengusuunad, teemapüstitused ja planeeritavad tegevused koos eelarvega kolmeaastase perioodi lõikes;
 • kolmeaastase lepingu sõlmimisel kinnitatakse konkreetse aasta toetuse suurus iga aasta alguses sõlmitava lepingu lisaga. Lepingus nähakse ette ka tingimused lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, mh kui eelarvevahendeid ei eraldata või eraldatakse väiksemas mahus kui planeeritud;
 • igal aastal tuleb Kultuuriministeeriumile esitada täiendavalt vastava aasta detailne tegevuskava ja eelarve ning vormikohane aruanne. Kolmeaastase perioodi lõppemisel tuleb lisaks konkreetse aasta aruandele esitada sisuline kokkuvõte kogu perioodi kohta. 
 

Programmist ei toetata:

 • projekte, mis on toimunud enne taotlusvooru taotluste esitamise tähtaega;

 • projekte, mille toetamise või mittetoetamise kohta on otsus tehtud eelmis(t)es vooru(de)s ning projekti sisu pole muutunud olulisel määral;

 • muuseumiööl ühe muuseumi piires toimuvate ürituste korraldamist;

 • ühe muuseumi töötajate koolitusi;

 • konverentsidel osalemisega seotud reise;

 • päevaraha maksmist;

 • näituseprojekte;

 • trükiste väljaandmist;

 • uute andmebaaside või infosüsteemide loomist;

 • mittetulundusühingute püsikulude katmist, kui selleks on saadud tegevustoetust Eesti Kultuurkapitalilt;

 • riigimuuseumide puhul projekte, mis kestavad kauem kui taotlemise aasta 31. detsember.

 

Toetuse määramisel võetakse arvesse:

 

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile ning toetatavate tegevuste loetelule;
 • projekti valdkondlikku mõju ning osasaajate arvu;
 • projekti kestlikkust, ajakohasust ja läbimõeldust;
 • projekti läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust;
 • projekti jätkusuutlikkust selle lõppemisel läbi edasiste tegevuste;
 • eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust. Eelistatakse projekte, mille eesmärgid on realistlikud ja taotlejal on varasemad kogemused sarnaste projektide elluviimisel;
 • kogumisvaldkonna projektide puhul koostööpartnerite olemasolu ja panust projekti elluviimisel ning teemavaliku aktuaalsust.  Eelistatakse projekte, mille teema sisaldub eelistatud teemade loetelus (PDF)
 • side puhul programmi läbimõeldust ning osalevate muuseumide arvu. Eelistatakse projekte, kus osalevad rohkem kui ühe muuseumi töötajad ning millel on vastuvõtvate organisatsioonidega eelnevad kokkulepped; 
 • digiteerimisprojektide puhul digiteeritava materjali kontseptsiooni, terviklikkust, kogust ning taaskasutusvõimalusi;
 • tegevustoetuste puhul arengukava läbimõeldust ning organisatsiooni eesmärkide ja tegevuste vastavust tegelikele vajadustele.
 

Eraldatud toetused

 

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 

2017. aastal eraldatud toetused:

 

Mirjam Rääbis
muuseuminõunik

Telefon 628 2335
mirjam.raabis@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 22. august 2017