Sa oled siin

Etendusasutuste tegevustoetus

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti etenduskunstide valdkonna kunstilist ja institutsioonilist mitmekesisust ning etenduskunstide kättesaadavust erinevatele sihtgruppidele üle Eesti.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 16.03.2017 käskkiri nr 85.

 

 

Etendusasutusele riigieelarvest toetuse määramise põhimõtted:

 • Toetus määratakse etenduse või kontserdi külastaja toetusena. Toetuste määramise eesmärk on toetada kulude katmist, mis tulenevad Kultuuriministeeriumi poolt tellitavast külastajate arvust ja uute lavastuste või kontserdikavade arvust ning nende teenindamiseks tehtavatest kulutustest, mis tulenevad töötajate tasustamisest ja vara haldamisest 2018. aastal.
 • Avalik-õiguslike asutuste ja riigi osalusel asutatud sihtasutuste tegevuse finantseerimisel arvestatakse vastavatele etendusasutustele kasutada antud riigivara hoidmise ja säilitamisega seotud kulutuste katmise vajadusi.
 • Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 15 000 eurot.
 • Taotluses toodud 2018. aasta tegevuste kogueelarve peab ületama 150 000 eurot.

Taotluste esitamine

 • Kultuuriministeeriumi tegevustoetuse vormil olev taotlus koos nõutud lisadega palume esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtaeg 2017. aastal on 28. aprill.

Riigieelarvest toetuse saanud etendusasutustele tegevustoetuse aruande esitamise tähtaeg uuslavastuse ja etenduste-külastuste puhul on 15. veebruar või sellele järgnev tööpäev ning esitamine toimub Eesti Teatri Agentuuri teatristatistika andmebaasi kaudu. Sinna sisestatud andmetega digitaalselt kinnitatud väljavõte tuleb esitada Kultuuriministeeriumile.

Tegevustoetuse majandustulemuste kohta aruande esitamise tähtaeg on 1. aprill või sellele järgnev tööpäev. Tegevustoetuse aruande vorm on kättesaadav kultuuriministeeriumi kodulehel.

 

Tingimused taotlejale:

Taotleja peab taotluse esitamise ning toetuse kasutamise lepingu sõlmimise hetkel vastama kõigile alljärgnevatele tingimustele:

 • Taotleja peab olema Eestis registreeritud juriidiline isik, kelle põhikirjajärgne põhitegevusala on etenduskunstide alane tegevus.
 • Taotleja peab olema tegutsenud põhikirjajärgsel põhitegevusalal vähemalt 3 aastat.
 • Taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Taotlejal ei tohi olla taotluse esitamise hetkel:
  • maksuvõlgnevust (k.a makse) - riiklike maksude võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. 
  • Majandusaasta aruande esitamise võlga

  • Täitmata kohustust Kultuuriministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

  • Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

  • Taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses.

  • Taotlejale ei tohi olla esitatud Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega toetus on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks või ühisturuga kokkusobimatuks, seni täitmata korraldust toetuse tagasimaksmiseks.
    

Taotlusi vaatab läbi komisjon koosseisus:


Hillar Sein - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler, komisjoni esimees
Katre Väli - Kultuuriministeeriumi teatrinõunik
Madli-Liis Parts - Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Maarika Tuusis - Rahandusministeeriumi esindaja
Monika Larini - Eesti Etendusasutuste Liidu esindaja
Ain Lutsepp - Teatriliidu esindaja
Tiina Ollesk - Väike- ja Projektiteatrite Liidu liige
Tambet Kaugema - teatrikriitik, ajalehe Sirp teatritoimetaja
 

Komisjon hindab taotlusi järgmiste kriteeriumite alusel:

 • etendusasutuse viimase kolme aasta kunstiline tase;
 • etendusasutuse rahvuskultuuriline tähtsus;
 •  etendusasutuse regionaalne tähtsus;
 •  etendusasutuse valdkondlik mõju (sh väljendusvahendite uuenduslikkus, teatrikeele eripära jmt)
 • etendusasutuse arengukava;
 • etendusasutuse 2018. a tegevuskava, seotus eelarve ja arengukavaga;
 • etendustegevusega seotud viimase kolme aasta lisaprogrammid (sh töötoad, vestlused, dramaturgia arendamine, eri sihtgruppidele suunatud lisategevused jmt);
 • etendusasutuse viimase kolme aasta osalemine kaasproduktsioonides, rahvusvahelistes koostööprojektides ja etenduste andmine välismaal.

Taotluste läbivaatamisel hindab komisjon, kas etendusasutusele eraldatav toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 tähenduses või mitte. Kui toetus on grupierandiga hõlmatud riigiabi järgitakse toetuse andmisel grupierandi määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatud tingimusi. Riigiabi summa ei tohi ületada summat, mis on vajalik tegevuskahjumi katmiseks ja asjaomasel perioodil mõistliku kasumi saamiseks, mis tuleb tagada asjakohaste prognooside alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.
 

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblikkuse periood on 01.01.2018- 31.12.2018

Abikõlblikud kulud on:

uuslavastuste ja kontsertide ettevalmistamise ja repertuaaris olevate lavastuste etendamisega seotud kulud, mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
tekkepõhised kulud, mis tehakse taotluses kinnitatud toetuse kasutamise perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks;
käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid maksud;
taotlusvooru eesmärkidega mitteseotud, tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;

 

 

Katre Väli
teatrinõunik

Telefon 6282212
Katre.Vali@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 29. märts 2017