Sa oled siin

EL kultuuriprogrammis ja Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine

Taotlusvooru eesmärgiks on eesti kultuuri rahvusvahelistumise ja jätkusuutlike väliskontaktide loomise toetamine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmis „Kultuur“ ja „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis.

Toetusprogrammi aluseks on ministri 15.05.2017 käskkiri nr 135.
 
 

Toetust võivad taotleda:

 • Era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
 • riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla:

 • riikliku maksu maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul kui maksuvõlg on ajatatud. 
 • Majandusaasta aruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust. 


Komisjon

Kadri Jauram - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja
Hillar Sein - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler
Heili Jõe - Kultuuriministeeriumi Euroopa Liidu asjade nõunik
Eva Leemet - MTÜ Loov Eesti tegevjuht
 

Taotlemine

Taotlus Kultuuriministeeriumi projektitoetuse taotlusvormil ja vajalikud lisadokumendid esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna ja digikonteinerisse pakituna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

 
Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2017
 

 

Taotlusele tuleb lisada

 • LISA 1 Koostööprojektis osalemise eelarve 2017. a. tegevuste lõikes.
 • LISA 2 Programmi “Kultuur” raames esitatud projekti 2017. a. tegevuste kirjeldus täpsustades enda rolli projekti läbiviimisel.
 • Tõend Euroopa Komisjoni poolse rahastamisotsuse kohta.

 

 

Tingimused

 

Taotlusvoorust toetatakse

 • Euroopa Liidu programmis „Kultuur“ ja „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis osalevaid Eesti projektijuhte või kaaskorraldajaid koostööprojektides osalemiseks vajaliku kaasrahastamise osas;
 • mitmeaastaste projektide puhul ainult 2017. aastal toimuvaid tegevusi.

Taotlusvooru eelarve maht on kuni 46 322 eurot.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 1 000 eurot ja ülempiir 15 000 eurot.

 

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • projekti mõju valdkonna arengule ja rahvusvaheliste kontaktide loomise võimekust;
 • taotleja professionaalsust, eelnevat kogemust, haldusvõimekust, välismaiste koostööpartnerite taset ja panust projekti elluviimisel;
 • projekti kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust;
 • projekti kaasatud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ja rahvusvahelist ulatust;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Toetuse abikõlblikkuse periood on 01.01.2017-31.12.2017. 

Abikõlblikud kulud on:

Kulud, mis on vajalikud otseselt projektide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks, sh reisi- ja majutuskulud, materjalide ja instrumentide transpordikulud, päevarahad, kindlustus, viisade vormistamine, osavõtumaksud jm;
kulud, mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud; 
tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks välja arvatud otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: sõidupiletid, eelnevalt sõlmitud autori- jm lepingute alusel makstav tasu);
autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul kui ta vahendab autorit);
reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele- ja delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit/ kes on kutsutud Eestisse koostöö eesmärgil projekti elluviimiseks. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks kui taotleja on võtnud vähemalt kaks võrdlevat pakkumist reisiteenuste pakkujalt ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;
reklaamikulud ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud ja muid tugitegevuste  kulud, sh veebilahenduste kulud;
ruumide, pillide, heli- ja valgustehnika rendiga seotud kulud;
käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

Panga teenustasud ülekannete teostamiselt;
mitterahalised kulud;
kahjum valuutavahetusest;
tehnika ja töövahendite soetamine;
organisatsioonide liikmemaksud;
kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
muid tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
 

Eraldatud toetused

 

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 
2016. aastal eraldatud toetused:
 

Kadri Jauram
välissuhete osakonna juhataja

Telefon 628 2323 
Kadri.Jauram@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 7. juuli 2017