Sa oled siin

Eesti kultuur maailmas

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele ja tutvustamisele maailmas ning Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Euroopa Liidu eesistumise välisprogrammi ettevalmistamisele ning teostumisele. Taotlusvooru abil luuakse võimalusi Eesti loovisikutele, kultuurikollektiividele ja loomeettevõtjatele rahvusvahelisele areenile jõudmiseks ning toetatakse väliseesti seltside ja ühingute kultuuriprojekte.

Toetuse aluseks on kultuuriministri 11.12.2015 käskkiri nr 259.

Toetust võivad taotleda:

 • Juriidilised isikud.
 • Füüsilisest isikust ettevõtjad.
 • Riigi- ja kohalikud omavalitsuse asutused.
 • Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotlust voorust saab toetada projekti abikõlblikest kuludest maksimaalselt 80% (v.a taotlusvooru tingimuste punktides 4.1 ja 4.2 toodud juhtudel, mis puudutavad filmivaldkonna projekte ja kirjanduse kirjastamise ning muusika tootmise ja levitamise projekte).

Ülejäänud osa abikõlblikest kuludest, mida riigiabist ei hüvitata, peab olema kaetud vahenditest, mis ei ole riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastatav või tagastamatu toetus. Toetuse kumuleerimisel tuleb arvesse võtta projektile eraldatavat riigiabi kogusummat.

 

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).
 
Taotluse esitamise tähtajad 2016. aastal on: 18. jaanuar ja  25. mai.
 
Kõik ühe taotleja poolt kavandatud projektid tuleb esitada ühes taotluses. Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühele projektile, tuleb taotluse kulude-tulude eelarve esitada iga projekti kohta detailselt finantseerijate ja kululiikide lõikes.
 
Taotlusvormide täitmiseks palume nii PC kui ka Mac´i omanikel vormid enne täitmist arvutisse laadida ja kasutada viimast tasuta allalaetavat versiooni programmist Acrobat Reader.
 

Komisjon

Reet Remmel - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna nõunik
Kaire Jürgenson - Välisministeeriumi kultuuri- ja äridiplomaatia büroo vanemnõunik
Ülo Krigul - helilooja, Eesti Heliloojate Liidu juhatuse liige
Ilmar Raag - filmirežissöör, Valitsuse kommunikatsioonibüroo strateegilise kommunikatsiooni nõunik 
Liina Siib - kunstnik, Eesti Kunstiakadeemia professor
Hillar Sein - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler
Reet Weidebaum - Eesti Rahvusringhääling, kultuurisaadete toimetaja
Toomas Siitan - muusikateadlane, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor, Eesti Muusikanõukogu aseesimees
 

Tingimused

 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

 • Osavõttu Eestile olulistest kõrgtasemel silmapaistvatest kultuuriüritustest välismaal.
 • Välisriigis toimuvate ning sihtriigi kontekstis oluliste kultuuriprojektide, sh kontsertide, etenduste, näituste jms korraldamist.
 • Välismaal toimuvate Eesti kultuuripäevade, festivalide ja esitluste korraldamist ja neist osavõttu.
 • Osavõttu Eesti fookusega rahvusvahelistest suurüritustest.
 • Loovisikute osalemist rahvusvahelistel välismessidel, esitlusfestivalidel ja –foorumitel ning teistel kultuuri rahvusvahelistumist soodustavatel üritustel, kus Eestil on potentsiaal saavutada oluline nähtavus kogu ürituse kontekstis.
 • Projekte, mis haakuvad Eesti Vabariik 100 ja Euroopa Liidu eesistumise välisprogrammiga (ev100.ee/välisprogramm).
 • Osavõttu väliseesti seltside ja ühingute poolt korraldatavatest professionaalsetest ja kõrgtasemelistest kultuuriprojektidest.

Komisjon teeb kultuuriministrile ettepaneku taotluse rahuldamise ning põhjendatud juhtudel osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui taotlusvooru esitatud taotluste rahaline maht ületab taotlusvooru eelarve või taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud. Taotleja võib osalise taotluse vastu võtta tingimusel, et projekti eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav. Toetuse eraldamise ja eraldamata jätmise otsuse teeb kultuuriminister.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 1 500 eurot ja ülempiir 75 000 eurot.

 

Toetust ei saa taotleda:

 • Isikud, asutused ja ettevõtjad, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega toetus on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks või ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitamata korraldus toetuse tagasimaksmiseks.
 • Isikud, asutused ja ettevõtjad, kui nad on raskustes olevad Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 (edaspidi grupierandi määrus) artikli 2 punkti 18 tähenduses.
 • Projektile, mida on toetatud eelneva(te)st „Eesti kultuur maailmas“ taotlusvooru(de)st.
 • Kulude katteks, mis on kaetud teistest riiklikest toetusfondidest või kohaliku omavalitsuse asutuste poolt.

Taotlejal ei tohi olla:

 • Riiklikku maksuvõlga ega tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intrassi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
 • Majandusaasta aruande esitamise võlga (ei kehti mitteresidentidele).
 • Täitmata kohustusi Kultuuriministeeriumi ees.

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

 

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 

 • Projekti vastavust programmi eesmärgile.
 • Projekti rahvuskultuurilist tähtsust, mõju valdkonna arengule, rahvusvaheliste kontaktide loomise võimekust ja mõju rahvusvahelistumise hoogustamisele.
 • Läbimõeldud ja pikaajalise kava olemasolu sihtriikide ja partnerite osas.
 • Projekti mõju Eesti tutvustamisel ja mainekujundusel välisriikides.
 • Projekti läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja projektide elluviimise korrektsust, haldusvõimekust, välismaiste koostööpartnerite olemasolu, taset ja panust projekti elluviimisel.
 • Projekti kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust.
 • Projekti kaasatud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ja rahvusvahelist ulatust.
 • Ürituse toimumise koha mainet ja kohta sealsel kultuurimaastikul.
 • Teavitustegevuste ja meediaplaani olemasolu ja põhjalikkust.
 • Eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Taotluste läbivaatamisel hindab komisjon, kas projekti elluviimiseks antav toetus on riigiabi audiovisuaalsektorile, mida võib anda  Euroopa Komisjoni otsuse nr SA.37526 (2013/N) alusel. Toetus loetakse vähese tähtsusega abiks Euroopa Komisjoni määruse nr 1407/2013 (VTA määrus) artikli 3 mõistes või toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks grupierandi määruse mõistes.

Toetuste eraldamise kord ja lepingu sõlmimine


Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud 

Toetuse abikõlblikkuse periood on 01.01.2016 – 30.09.2017

Abikõlblikeks kuludeks loetakse:

Tekkepõhiseid kulusid, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise ajavahemikul. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks va otseselt põhjendatud juhtudel. Vastav info peab olema kajastatud taotluse eelarves.
Tegevusi ja kulutusi, mis on põhjendatud, mõistlikud ning vajalikud otseselt tegevuse korraldamiseks ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud.
Reisi- ja majutuskulu, materjalide ja instrumentide transpordikulu, päevaraha, kindlustust, viisade vormistamist, osavõtumakse jms.
Honorari, töötasu ning nendega seotud maksude tasumist.
Reklaamikulu ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud ja muid tugitegevuste kulusid, sh veebilahenduste kulusid.
Pillide, heli- ja valgustehnika rendiga seotud kulusid.
Autoritasude ja noodirendi tasumist.

Mitteabikõlblikeks kuludeks loetakse:

Tehnika ja töövahendite soetamist.
Organisatsioonide liikmemakse.
Kulusid, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse.
Käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.
Muid tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.
 

 

Eraldatud toetused

 
2016. aastal eraldatud toetused:
 
   

  Reet Remmel
  välissuhete osakonna nõunik

  Telefon 628 2249 
  Reet.Remmel@kul.ee