Valdkondlik arengukava "Lõimuv Eesti 2020"

Kultuuriministeeriumis on valminud arengukava „Lõimuv Eesti 2020“, mis sõnastab Eesti riigi lõimumispoliitika eelseisva seitsme aasta eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks.

Arengukava on aluseks riikliku lõimumispoliitika rakendamisele ja rahastamise planeerimisele aastatel 2014–2020. Arengukava viiakse elu rakendusplaanide kaudu, mis kirjeldavad täpsemalt strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi. 

Arengukava koostamiseks toimusid uuringud, aruteluseminarid, kaasamiskoosolekud, millest võtsid osa tuhanded Eesti inimesed.

Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 2014–2017 kiitis Vabariigi Valitsus heaks 29. detsembril 2014 korraldusega nr 582. 

Arengukava rakendusplaani aastateks 2016-2020 ja täiendatud arengukava kiitis Vabariigi Valitsus heaks 16. mail 2016 korraldusega nr 161.

Vaata dokumente:

Lõimuv Eesti 2020 sümboolika

 

Eesmärgid

 

Lõimumispoliitika üldine eesmärk on ühiskonna sidususe suurendamine ning eri- keele ja kultuuritaustaga inimeste kaasamine ühiskonnaellu.

Uus arengukava on aluseks aastatel 2014-2020 ellu viidavale lõimumispoliitikale, seades eesmärgiks:

 • ühiskonna sidususe suurendamise,
 • Eesti riigi konkurentsivõime tõstmise,
 • julgeoleku tagamise,
 • eesti keele ja kultuuri säilimise,
 • rahvusvähemuste kultuuride säilitamise,
 • kasvava tolerantsuse eri ühiskonnagruppide suhtes,
 • tugevama kodanikuidentiteedi.

„Lõimuv Eesti 2020” eesmärkide saavutamisse panustavad otseselt „Noortevaldkonna arengukava 2014–2020”, „Eesti elukestva õppe strateegia 2014–2020”, „Eesti keele arengukava 2011–2017”, „Keelekümblusprogrammi strateegia 2014–2020”, „Kodanikuühiskonna arengukava 2011–2014” tegevused ning Töötukassa pakutavad individuaalsetest vajadustest lähtuvad tööturuteenused. 

 

Juhtimine ja elluviimine

Lõimumiskava valdkondadevaheline strateegiline juht on arengukava juhtkomitee. Kultuuriministeerium korraldab juhtkomitee ja juhtrühma tööd nii sisuliselt kui ka tehniliselt. 

Arengukava tööd juhib arengukava juhtrühm. Lisaks avaliku sektori organisatsioonidele kaasatakse juhtrühma töösse jooksvalt valdkonna eksperte eelkõige teadusasutustest ja kodanikuühiskonnast. Juhtrühma juht on Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler.

Arengukava elluviimise eest vastutab Kultuuriministeerium. Teised kaasatud ministeeriumid ja nende rakendusasutused on kooskõlastanud arengukavas kajastatud oma vastutusalas olevad tegevused ja vastutavad nende elluviimise eest.

 

Rahastamine

 
Arengukava eeldatav kogumaksumus aastatel 2014–2020 on 42,47 miljonit eurot.
 
Perioodil 2014–2017 on arengukava prognoositav maksumus 27,86 miljonit eurot ja seda rahastatakse järgmiste ministeeriumite valitsemisaladest:
 • Kultuuriministeerium – 21 305 457 eurot
 • Siseministeerium – 4 845 715 eurot
 • Haridus-ja Teadusministeerium – 659 550 eurot
 • Justiitsministeerium – 1 022 087 eurot
 • Rahandusministeerium – 30 000 eurot

Lisaks ülaltoodule panustavad teised ministeeriumid perioodil 2014-2017 lõimumisega seotud valdkondlike arengukavade raames (väljaspool käesoleva arengukava rakendusplaani) täiendavalt vahendeid, sh Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt lõimumiseks üldhariduses ja keelekümblusprogrammile ca 10,8 miljonit eurot, keeleõppekulude hüvitamiseks 119 600 eurot ja
täiskasvanute riigikeeleoskuse parendamiseks 2,68 miljonit eurot. Noorsootöö valdkonna tegevused on planeeritud ühtsetena, eristamata eesti- ja venekeelseid noori. Perioodil 2014-2017 on kavandatud lõimumisvaldkonda toetavateks noorsootöö tegevusteks 24 miljonit eurot.

Perioodil 2018–2020 on arengukava maksumuseks 14,61 miljonit eurot.

 

Seire

 

Arengukava tegevusi monitooritakse jooksvalt, sh ekspertarvamuste ja -hinnangute abil, iga-aastaste aruannete ja iga kolme aasta järel tehtava monitooringu kaudu. Lõimumismonitooringuga vaadeldakse arengukava tegevuste elluviimise edukust kõikide arengukavas väljatoodud sihtgruppide ja valdkondade lõikes. Kvantitatiivse ja kvalitatiivse andmekogumise suunaga monitooring viiakse läbi aastatel 2014-2015, 2017, 2020–2021.

 

Arengukava koostamise protsess

 

Valitsus andis 11.10.2012 Kultuuriministeeriumile ülesande alustada uue lõimumiskava koostamisega.

Arengukava koostamisel oli läbivaks põhimõtteks kaasamine. Oma sõna said kaasa öelda valdkonna eksperdid ja erinevate avalike arutelude käigus ligi tuhat inimest üle kogu Eesti. Lisaks ekspertarvamustele said kõik huvitatud esitada oma ettepanekuid ka veebilehe www.integratsioon.ee kaudu eesti, vene ja inglise keeles.

Koostamise protsessis oli põhiroll arengukava juhtkomiteel ja juhtrühmal, kus olid esindatud kõigi seotud asutuste esindajad.

Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 2014–2017 kiitis Vabariigi Valitsus heaks 29. detsembril 2014 korraldusega nr 582.

 

Varasemad lõimumiskavad

 


Arengukava „Lõimuv Eesti 2020” on kahe varasema arengukava - riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007” ja valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013” – loogiline järg.

 

Aleksandr Aidarov
kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik

Telefon 628 2226
Aleksandr.Aidarov@kul.ee

 
Viimati uuendatud: 15. veebruar 2017